Tez No İndirme Tez Künye Durumu
455188
5 alfa redüktaz enzim eksikliği düşünülen hastalarda SRD5A2 geninde oluşan metilasyon değişikliklerinin incelenmesi / Analysis of SRD5A2 gene methylation pattern variance on prediagnosis 5-alpha-reductase 2 deficiency patient
Yazar:EMRE KIRAT
Danışman: PROF. DR. MEHMET SEVEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
Konu:Genetik = Genetics
Dizin:Cinsel gelişim bozuklukları = Disorders of sex development ; DNA = DNA ; Enzimler = Enzymes ; Etyoloji = Etiology ; Genitalia = Genitalia ; Genler = Genes ; Metilasyon = Methylation ; Oksidoredüktaz = Oxidoreductases
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2016
78 s.
5 alfa redüktaz 2 enzim eksikliği erkek genotipli (46,XY) bireylerde, cinsel gelişim bozukluğuna neden olan, otozomal resesif kalıtılan bir hastalıktır. Testosteron üretimi normal olan hastalarda 5 alfa redüktaz tip 2 enzim yokluğunda testosteronun dihidrotestosterona dönüşümü yetersiz kalmakta ve dihidrotestosteron seviyesindeki düşüklüğe bağlı olarak embriyolojik gelişim sırasında yetersiz virilizasyon oluşmaktadır. Erkek genotipine sahip bu hastalarda dişi dış genitalya, ambigus genitalya, mikropenis ve hipospadias gibi klinik semptomlar ortaya çıkmaktadır. 5 alfa redüktaz 2 enzim eksikliği düşünülen hastalarda altın standart tanı yöntemi genital cilt fibroblast kültürü enzim analizidir. Ancak pratikte kesin tanı SRD5A2 geni mutasyon analizi ile tanı konulmaktadır. Biz de bu çalışmada 5 alfa redüktaz 2 enzim eksikliği ön tanısıyla izlenen ve dizi analizi ile mutasyon tespit edilemeyen dolayısıyla genetik tanı konulamayan hastalarda, metilasyon değişikliklerini incelemeyi ve bu hastalara metilasyon analizi ile tanı koymayı amaçladık. Çalışma grupları 12 hasta ve 12 kontrol olgusudan oluşturuldu. Hem hasta, hem de kontrol grubunun periferik venöz kanlarından elde ettiğimiz DNA materyaline bisülfit modifikasyonu uygulayıp, pirosekans yöntemi ile SRD5A2 geninin promotor bölgesinde yer alan 6 CpG adacığının metilasyon değişimlerini belirledik. 12 hastanın 5`inde metilasyon oranları kontrol grubu ortalamasından yüksek bulundu. Ancak istatistiksel analizlerde kontrol grubu ile hasta grubu arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Ayrıca bölgeye özgü CpG adacıklarının metilasyon değerleri tek tek incelendiğinde; 8 hastanın metilasyon oranları, 2.,3.,4. CpG adacığında, kontrol grubunun ortalamasından anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı. Daha gelişmiş tekniklerle benzer çalışmaların yapılması, 5 alfa redüktaz 2 enzim eksikliğini düşündüren klinik bulgularla başvuran hastalarda etiyolojik tanı oranlarını artıracak ve metilasyon değişikliklerinin rutin tanı yöntemi olarak kullanılmasını sağlayacaktır.
5-alpha-reductase 2 deficiency, a 46,XY disorder of sexual development is inherited autosomal recessive manner. Although cases have normal testosterone levels, virilization was impaired during embryogenesis due to the defective conversion of testosterone to dihydrotestosterone. Clinical manifestations of the disease are female external genitalya, ambigus genitalya, mikropenis, hypospadias on 46,XY individuals. 5-alpha-reductase 2 deficiency disease gold standard diagnostic tool is genital skin fibroblast culture enzyme analysis. In practice definitive diagnosis is made by SRD5A2 mutation analysis. In this research we aim to determine methylation changing on SRD5A2 promotor region with 5-alpha-reductase 2 deficiency patients without SRD5A2 mutation and confirm the diagnosis. Experimental group is composed 12 patients and 12 controls. We perform bisülfit modification to DNA that extract from blood, then SRD5A2 gene promotor region is sequenced by pyrosequencing technic. We determined methylation changing on 6 CpG islands. We detected 5 patient have high methylation rate compared with control group. But statistical analysis didn't show significant difference between control group and patient group. Also 8 patients have significant high methylation rate on 2., 3., 4., CpG islands by islands evaluated separately. If the similar researches are done by more advanced technics, 5-alpha-reductase 2-deficiency patient diagnose rate can be raise. Also methylation changing can be use for practical diagnostic tool on these patients.