Tez No İndirme Tez Künye Durumu
306371
1937 yılı Türk Basınında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Devrimi / President M.K.Ataturk in Turkish Press and Turkish Revolution in 1937
Yazar:ÖZLEM AKPINAR İYİ
Danışman: DOÇ. DR. SERKAN TUNA
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
Dizin:Atatürk = Atatürk ; Atatürk inkılapları = Atatürk reforms ; Basın = Press ; Devrimler = Revolutions ; Gazeteler = Newspapers ; Türk basını = Turkish press
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
190 s.
Tez çalışmamın temelini oluşturan 1937 yılı, gerek iç politika da gerek dış politikada bir çok önemli olaylara sahne olmuştur. Cumhurbaşkanı Atatürk Anadolu'nun neredeyse tamamına yakınını gezmiştir. Kasım 1937 yılında yapmış olduğu son açış konuşmasıyla da ekonomi, siyasal, kültürel konulara değinmiştir. 1937 yılı Türk siyasetinde önemli bir gelişme İsmet İnönü'nün Başbakanlıktan ayrılıp yerini Celal Bayar'a bırakmasıdır. Bu durum siyasi anlamda ciddi karışıklıklara neden olmadan sonuçlanmıştır. 1937 Türk ekonomisinde de önemli atılımlar olmuştur. Başta Karabük Demir Çelik Fabrikası olmak üzere açılan kurumlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini geliştirmiştir. Anayasada, eğitimde ve sosyal alanlarda yapılan değişiklikler ve yeniliklerle de Türkiye Cumhuriyeti sağlam bir devlet olma yolunda hızla ilerlemiştir. Türkiye, Hatay Sorununu, tarafsızlığını bozmadan barışçıl yollarla çözmeye çalışmıştır. 8 Temmuz 1937 yılında imzaladığı Sadabad Paktı ile Türkiye, Balkan Antantı ve Sadabad Paktı ile batıda ve doğuda bir güvenlik sistemi kurmuş ve kendisi için önemli olan bu iki bölgede barış politikasını kuvvetlendirmiştir. Dönemin basını tüm bu olay ve haberleri manşetlerine yansıtarak Türk Halkına gerekli bilgileri en doğru şekilde ulaştırmaya çalışmıştır.
In the year 1937, which constitutes the basis of my thesis study, many important events occurred in both domestic and international politics. Turkey tried to solve the Hatay Question through peaceful ways without losing its impartiality. With Sa?dabad Pact signed on July 08, 1937 and the Balkan entente, Turkey established a security system in the east and the west and consolidated its peace policy in these two regions which are important for it. Domestically, significant events occurred in political, economic and cultural areas. An important development in Turkish politics in the year 1937 is that İsmet İnönü resigned from his post as Prime Minister and was replaced by Celal Bayar. This takeover was realized without any serious impasse in political arena. In 1937, some important developments were also seen in Turkish economy. Many enterprises, mainly Karabük iron-steel factory were opened to boost the economy of the Republic of Turkey. With the changes and novelties in the constitution, education and social fields, the Republic of Turkey advanced quickly to become a solid state. The press of the time reflected those events and news on their headlines to inform the Turkish nation correctly.