Tez No İndirme Tez Künye Durumu
125140 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Kurumda yaşayan korunmaya muhtaç çocuklarda Rorschach Testinin 'kendilik algısı, duygulanım ve fikir yürütme' boyutlarının incelenmesi /
Yazar:EDA ERDENER GÜRBÜZ
Danışman: DOÇ. DR. LEVENT KAYAALP
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Duygulanım = Affective ; Fikir üretmek = Thought production ; Kendilik = Self ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Rorschach testi = Rorschach test ; Yetiştirme yurtları = Orphanages ; Çocuklar = Children ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation ; Öğrenci yurtları = Student dormitories
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
140 s.
öz Bu çalışmada Çocuk Esirgeme Kurumunda yaşayan korunmaya muhtaç çocuklarda, aileden ayrılmanın ve kurumda kalmanın etkileri Rorschach Testi kullanılarak araştırılmıştır. ABSTRACT In this work the children who faced with the effects of leaving their families and had to live at Children Protect Institue researched by using the Rorschach Test. Deney grubu, bir kurumda yaşayan yaşlan 10-15 arasında değişen, zihinsel veya bedensel herhangi bir özrü bulunmayan 30 kız 30 erkek toplam 60 çocuktan meydana gelmiştir. Kontrol grubu için deney grubuyla yaş ve cinsiyet bakımından eşlenmiş, görece olarak düşük sosyo-ekonomik seviyeyi temsil eden bir devlet okulundan ailesiyle yaşayan 60 çocuk alınmıştır. Deneklerin Rorschach Teste tepkileri, Exner'in (1986,1991) Rorschach Testi sistemi ile sembollere dönüştürülerek, Rorschach Testinin "Kendilik Algısı, Duygulanım ve Fikir Yürütme" boyutları kıyaslanmıştır. Puanların gruplar içinde düzensiz bir dağılım göstermesi nedeniyle Rorschach Testini değerlendirmede Mann Whitney U Testi ve Ki-Kare Testi kullanılmıştır. The experiment group consisted of 60 children, 30 boys and 30 girls who are aged between 10-15 and have no mental or physical defect. For the control group 60 children who represent the lower social-economic level and live with their families have been taken from a state school and this group was paired with the age and sex. The reactions of the children have been converted into symbols through Exners [1986,1991) Comprehensive Rorschach Test system, "Self Perception, Affect and Ideation" cluster of Rorschach Test have been compared. Due to the irregular distribution of the score to evaluate Rorschach Test Mann Whitney U and Chi Square Test have been applied. In the results of interpretation and inRorschach Testinin "Kendilik Algısı, Duygulanım ve Fikir Yürütme" boyutlarının yorumlanması sonucunda elde edilen bulgular, kurumda yaşayan korunmaya muhtaç çocukların duygulanımlarını göstermekten kaçındıkları, duygusal donukluk gösterdikleri, düşünce süreçlerindeki ve algılamalanndaki bozulmaların şizofrenik bir tabloyla benzerlikler gösterdikleri yönündedir. Önemle belirtilmesi gereken bir nokta, araştırmanın yapılış amacının, kurumda yaşayan çocukları herhangi bir psikiyatrik tanıyla etiketlendirmek olmadığıdır. Bu bulgular sadece, kurumda yaşayan çocukların, aileden aynima ve kurumda kalmalarının olumsuz sonuçlarının boyutunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Kurumda yaşayan çocukların özelliklerinin daha iyi anlaşılması için, Rorschach Testinin "Kişiler Arası Algılama, Kendini Kontrol Etme, Stres, Kavrama" gibi boyutlarının da incelenmesi gerekmektedir. Benzer psikometrik tekniklerle de yapılacak araştırmaların bu sonuçlan teyit findings of Rorschach Test system "Self Perception, Affect and Ideation" the children who live at the institute and need to be protected, avoid showing their sense reception, they also indicate emotional paralysis and their defeats during thinking process and perception showing similiarities and inclining towards a schizophrenic table. The point must be considered important that the aim of the research is not to label the children of institue with a psychiatric diagnosis. These findings are important only as they reveal the dimensions of negative results of living in an institue and being left by the families. To understand better the characteristics of the children living at institute, it is necessary to examine "Interpersonel Perception and Relatations, Capacity for Control, Stiationally-Related Stress, Cognitive Mediation" the cluster of Rorschach Test. It will be possible going to better agreed solution about the emotional life and thinking development of the children who need to be protected, with the results and confirmation of similiar ivetmesiyle, korunmaya muhtaç çocukların psychometric tecniques that will done, duygusal dünyaları ve düşünce süreçleri hakkında daha iyi formülasyonlara gitmek mümkün olacaktır.
öz Bu çalışmada Çocuk Esirgeme Kurumunda yaşayan korunmaya muhtaç çocuklarda, aileden ayrılmanın ve kurumda kalmanın etkileri Rorschach Testi kullanılarak araştırılmıştır. ABSTRACT In this work the children who faced with the effects of leaving their families and had to live at Children Protect Institue researched by using the Rorschach Test. Deney grubu, bir kurumda yaşayan yaşlan 10-15 arasında değişen, zihinsel veya bedensel herhangi bir özrü bulunmayan 30 kız 30 erkek toplam 60 çocuktan meydana gelmiştir. Kontrol grubu için deney grubuyla yaş ve cinsiyet bakımından eşlenmiş, görece olarak düşük sosyo-ekonomik seviyeyi temsil eden bir devlet okulundan ailesiyle yaşayan 60 çocuk alınmıştır. Deneklerin Rorschach Teste tepkileri, Exner'in (1986,1991) Rorschach Testi sistemi ile sembollere dönüştürülerek, Rorschach Testinin "Kendilik Algısı, Duygulanım ve Fikir Yürütme" boyutları kıyaslanmıştır. Puanların gruplar içinde düzensiz bir dağılım göstermesi nedeniyle Rorschach Testini değerlendirmede Mann Whitney U Testi ve Ki-Kare Testi kullanılmıştır. The experiment group consisted of 60 children, 30 boys and 30 girls who are aged between 10-15 and have no mental or physical defect. For the control group 60 children who represent the lower social-economic level and live with their families have been taken from a state school and this group was paired with the age and sex. The reactions of the children have been converted into symbols through Exners [1986,1991) Comprehensive Rorschach Test system, "Self Perception, Affect and Ideation" cluster of Rorschach Test have been compared. Due to the irregular distribution of the score to evaluate Rorschach Test Mann Whitney U and Chi Square Test have been applied. In the results of interpretation and inRorschach Testinin "Kendilik Algısı, Duygulanım ve Fikir Yürütme" boyutlarının yorumlanması sonucunda elde edilen bulgular, kurumda yaşayan korunmaya muhtaç çocukların duygulanımlarını göstermekten kaçındıkları, duygusal donukluk gösterdikleri, düşünce süreçlerindeki ve algılamalanndaki bozulmaların şizofrenik bir tabloyla benzerlikler gösterdikleri yönündedir. Önemle belirtilmesi gereken bir nokta, araştırmanın yapılış amacının, kurumda yaşayan çocukları herhangi bir psikiyatrik tanıyla etiketlendirmek olmadığıdır. Bu bulgular sadece, kurumda yaşayan çocukların, aileden aynima ve kurumda kalmalarının olumsuz sonuçlarının boyutunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Kurumda yaşayan çocukların özelliklerinin daha iyi anlaşılması için, Rorschach Testinin "Kişiler Arası Algılama, Kendini Kontrol Etme, Stres, Kavrama" gibi boyutlarının da incelenmesi gerekmektedir. Benzer psikometrik tekniklerle de yapılacak araştırmaların bu sonuçlan teyit findings of Rorschach Test system "Self Perception, Affect and Ideation" the children who live at the institute and need to be protected, avoid showing their sense reception, they also indicate emotional paralysis and their defeats during thinking process and perception showing similiarities and inclining towards a schizophrenic table. The point must be considered important that the aim of the research is not to label the children of institue with a psychiatric diagnosis. These findings are important only as they reveal the dimensions of negative results of living in an institue and being left by the families. To understand better the characteristics of the children living at institute, it is necessary to examine "Interpersonel Perception and Relatations, Capacity for Control, Stiationally-Related Stress, Cognitive Mediation" the cluster of Rorschach Test. It will be possible going to better agreed solution about the emotional life and thinking development of the children who need to be protected, with the results and confirmation of similiar ivetmesiyle, korunmaya muhtaç çocukların psychometric tecniques that will done, duygusal dünyaları ve düşünce süreçleri hakkında daha iyi formülasyonlara gitmek mümkün olacaktır.