Tez No İndirme Tez Künye Durumu
250698
An investigation of elementary and mathematics teachers' views about the new elementary school mathematics curriculum / Yeni ilköğretim matematik dersi programı hakkında sınıf ve ilköğretim matematik öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi
Yazar:ÖZKAN KELEŞ
Danışman: DR. ÇİĞDEM HASER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Bölümü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Matematik = Mathematics
Dizin:Branş öğretmenleri = Branch teachers ; Ders programları = Curriculum ; Matematik = Mathematics ; Matematik dersi = Mathematics lesson ; Program değerlendirme = Program evaluation ; Sınıf öğretmenleri = Class teachers ; Yenilik = Innovation ; Öğretmen görüşleri = Teacher opinions ; İlköğretim okulları = Primary education schools
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
110 s.
Bu araştırmanın amacı, yeni ilköğretim matematik dersi programı (YP) hakkında öğretmen görüşlerini belirlemek ve betimlemektir.Çorum'un Alaca ilçesinde görev yapmakta olan toplam 22 sınıf ve ilköğretim matematik öğretmeni çalışmaya katılmışlardır. Bu çalışmanın verileri bazı katılımcılarla birebir görüşme, diğerleri ile görüşme sorularına yazılı cevap alma yoluyla toplanmıştır.Bulgular katılımcı öğretmenlerin YP hakkında olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermiştir. Katılımcılar YP öğretim etkinlikleri, yeni konular, program materyalleri ve yeni değerlendirme yöntemleri ile öğrencilerin anlamlı öğrenmeye erişmelerine yardımcı olduğunu düşünmektedirler. Katılımcılar YP'ın öğretmenlere ve öğrencilere getirdiği yeni roller ve artan öğrenci motivasyonu hakkında olumlu görüş bildirmişlerdir. Katılımcılar materyal eksikliği, fiziksel mekânların yetersizliği ve zaman yetersizliği sebebiyle öğretim sırasında zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Yerel farklılıklar YP'ın uygulanışını özellikle taşrada olumsuz yönde etkilemiştir. YP öğretmenlere yeni sorumluluklar getirirken, YP'ın yoğunluğu öğretim etkinliklerinin ve değerlendirme süreçlerinin uygulanmasını özellikle birleştirilmiş ve kalabalık sınıflarda zorlaştırmıştır. Öğretmenler YP'ın uygulanması ile ilgili uygun eğitim ve desteği almadıkları için kendilerini YP'ı uygulama konusunda yeterli hissetmemişlerdir. Bulgular göstermiştir ki, öğretmenler YP'ın getirdiği fikirleri benimsemişler, bu uygulamaları sahip oldukları uygulamalarına uyarlamışlardır. YP uygulamaları ve önceki uygulamaların bir birleşimi şeklinde öğretim yapmaktadırlar. Katılımcılar Bakanlığın desteğinin daha uygulama ağırlıklı olmasını, program materyallerinin yeterli sayıda olmasını, okullardaki fiziksel şartların iyileştirilmesini ve matematik ders saati sayısının arttırılmasını önermişlerdir.
The purpose of this study was to identify and describe elementary andmathematics teachers? views about the new elementary school mathematicscurriculum (NC).A total of 22 elementary teachers (grades 1-5) and mathematics teachers(grades 6-8) Alaca district of Çorum participated. The data were collected throughone-to-one interviews with some of the participants and written responses for theinterview questions provided by the rest of the participants.The findings indicated that the participants had positive views about theimpact of the NC. Participants reported that the NC helped students reachmeaningful learning through the instructional activities, new content, curriculummaterials, and new assessment techniques. Participants had positive views aboutthe new roles for the teachers and the students and the increased studentmotivation that the NC brought. They also expressed challenges in teaching due tothe lack of materials, physical facilities, and time. Local differences impacted theimplementation of the NC negatively in rural contexts. The intensity of the NCmade instructional activities and the assessment processes difficult to implementin multi-grade and crowded classrooms. Participants did not feel efficient enoughto implement the NC since they lacked adequate training and support. Whileteachers adopted the ideas that the NC brought, they adapted these practices totheir existing practices. They reported performing a combination of NC practicesand previous practices. Participants claimed that content of Ministry supportshould be more practice oriented, the curriculum materials should be sufficient innumber, and the duration of mathematics lesson should be increased.Keywords: Teachers? Views, The New Elementary School MathematicsCurriculum, Elementary Teachers, Mathematics Teachers