Tez No İndirme Tez Künye Durumu
394945
Anadolu liselerinde çalışan öğretmenlerin mobbing uygulamaları ile ilgili algıları: Özel ve devlet okullarının karşılaştırılması / Anatolian high school teachers' perceptions of mobbing: Comparison study between private and public schools
Yazar:DİLEK ÖZLENEN ESEMEN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. TÜRKAN AKSU
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Denetimi ve Yönetimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anadolu liseleri = Anatolia high schools ; Eğitim denetimi = Supervision of education ; Eğitim kurumları = Education establishments ; Liseler = High schools ; Mobbing = Mobbing ; Psikolojik istismar = Psychological maltreatment ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
198 s.
Mobbing iş yerinde bir ya da birden fazla kişinin birbirlerine eziyet etmek, yıpratmak ve engel olmak amacıyla tekrarlı ve sürekli olarak uyguladıkları manevi baskılardır. Bu baskılar sonucu mağduru hataya sevk edilerek veriminin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Mobbing eğitim kurumlarında da sıkça görülen bir vaka halini almıştır. Bu nedenle son yıllarda eğitim sektöründe mobbing kavramı üzerine pek çok makale ve tezler yazılmıştır. Nitel desende düzenlenen bu çalışmanın da amacı Anadolu özel ve kamu liselerinde çalışan öğretmenlerin mobbing algılarında bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Mobbingi ne olarak tanımladıkları, mobbinge maruz kalmanın nedenlerini, dönemlerini, uygulayıcıların kimlerden oluştuğunu, baş etme yollarını sorduğumuz öğretmenlerden aldığımız cevapları doğrultusunda öğretmenlerin çalıştıkları kurumların bu algılarda farklılığa neden olup olmadığı araştırılmıştır. İki özel lise, iki de devlet lisesi olmak üzere dört okulda yürütülen çalışmaya değişik branşlardan toplamda 24 öğretmen katkıda bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda iş güvencesi ve rekabetten kaynaklı olarak özel Anadolu liseleri öğretmenlerinin mobbingle daha sık karşılaştıkları ve etkilerini de daha fazla hissettikleri belirlenmiştir. Devlet liselerinde de göz ardı edilemeyecek seviyede mobbingle karşılaşılmış, fakat gelecek kaygısı taşımayan öğretmenlerin bununla rahatlıkla baş edebildiği sonucu çıkmıştır. Özel ve Devlet liseleri mobbingin çeşitliliği bakımından da büyük farklılıklar göstermişlerdir.
Mobbing is a kind of pressure applied continiously by one or more than one person in order to torture and to inhibit someone's personality and self image. The main aim of this pressure is to decrease performance of the aggrieved person. Mobbing has been frequently observed in state educational institutions as well as other institutions. Therefore many articles and theses have been written on the concept of mobbing in education sector in recent years. The objective of this study, organized in a qualitative design, is to reveal whether there is a difference in the teachers' perceptions of mobbing. Teachers have been asked several questions as their mobbing definitions, the cause of being exposed to mobbing, mobbing periods, and how they deal with mobbing. According to the answers received from the teachers, it is studied whether there is a difference between the teachers working at the public schools and the teachers employed at the private schools. 24 teachers from different branches have contributed the study conducted in four schools. The results of the analyses was determined that the teachers working in the private schools more commonly encounter with mobbing and feel the effects of the mobbing more than public teachers. The pressure felt by private school teachers' derived from competition and job assurance. The study has determined that public shool teachers also experience mobbing in various ways, but public teachers without future concerns can cope easily with it. Private and state schools have shown major differences in terms of the diversity of mobbing.