Tez No İndirme Tez Künye Durumu
214705
1988-1990 yıllarında dünya değişirken Türkiye'de sosyalist feminizme Kaktüs'ten bakmak / Looking at socialist feminism in Turkey from Kaktüs while the world was changing between years 1988-1990
Yazar:HÜLYA OSMANAĞAOĞLU BİLMİŞ
Danışman: PROF.DR. TÜRKEL MİNİBAŞ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:Sosyalizm = Socialism
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
128 s.
1988-1990 yılları arasında yayımlanan Sosyalist Feminist Kaktüs dergisi incelenerek, Türkiye'de yükselen feminist hareket içindeki sosyalist feminist yönelim değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, tarihteki kimi önemli sosyalizm deneyimlerinin kadın ezilmişliğine ilişkin politika ve uygulamaları ile farklı feminizmlerin kadın ezilmişliğine ilişkin kuramsal tahlilleri tartışıldı. Kaktüs'ün Türkiye'de kadın mücadelesinin hangi ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflediğinim anlaşılması için Türkiye'deki feminizm öncesi kadın hareketi incelendi. Bu tarihsel ve kuramsal arka planlar çerçevesinde Kaktüs ve Türkiye'deki sosyalist feminist politika/hareket tartışıldı. Olanakları, açmazları nelerdi ve bugüne yansımaları nasıl oldu sorularına yanıt üretilmeye çalışıldı.
By studying Socialist Feminist Kaktüs magazine, published between 1988-1990, the socialist feminist tendency in the uprising feminist movement in Turkey is researched. In this context, a few of the important socialism practices? politics and applications on women?s opression, and different feminisms? theoretical analysis are being discussed. To understand, which needs of women?s movement Kaktüs answered, the women movement before feminism in Turkey is examined. In the frame of this historical and theoretical background Kaktüs and socialist feminist politics/movement in Turkey is debated. The aim was trying to answer the questions; what possibilities and obstacles were; and what the reflections Kaktüs still has today.