Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217795
A comparative case study on the manifestation of the five disciplines of a learning organization in the English language preparatory programs of two higher education institutions / İki yükseköğretim kurumunun İngilizce hazırlık bölümlerinde öğrenen örgütün beş disiplininin mevcudiyeti üzerine karşılaştırmalı bir durum çalışması
Yazar:YELDA SERTDEMİR ERİŞKEN
Danışman: PROF.DR. HASAN ŞİMŞEK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2007
321 s.
Bu karşılaştırmalı durum çalışmasının amacı iki üniversitenin İngilizce hazırlık bölümlerini Senge'nin öğrenen örgütler kuramının beş alt boyutu olarak bilinen Takım Halinde Öğrenme, Kişisel Ustalık, Zihinsel Modeller, Paylaşılan Vizyon ve Sistem Düşüncesi açısından inceleyerek, bu kurumların öğrenen örgütün hangi özelliklerine sahip olduklarını ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada nitel durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma, Türkiye'nin Ankara ilinde İngilizce dilinde öğretim yapan, birisi bir vakıf üniversitesinin bir bölümü (Kurum-A), diğeri de bir devlet üniversitesinin bir bölümü (Kurum-B) olmak üzere iki kurumda yürütülmüştür. Bu çalışmanın örneklemini Kurum-A'dan yedi yönetici ve yirmiiki öğretim elemanı ile Kurum-B'den ondokuz öğretim elemanı ve üç yönetici oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme yolu ile toplanmış olan veriler, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları her iki kurumun da öğrenen örgüt olmai yönünde aşama kaydetmiş olmalarına rağmen, öğrenen örgütün alt boyutlarını henüz tam anlamıyla bünyelerinde barındıramadıklarını göstermiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Kurum A Takım Halinde Öğrenme ve Kişisel Ustalık alt boyutları açısından Kurum B'ye göre biraz daha iyi durumdadır. Paylaşılan Vizyon, Zihinsel Modeller ve Sistem Düşüncesi alt boyutları açısından ise iki kurum arasında önemli bir fark görülmemiştir. Genel olarak, her iki kurumda da kişisel vizyonların oluşumu ve gelişmesi, bireylerin ve takımların öğrenmesi, ortak bir vizyonun geliştirilmesi, zihinsel modellerin açığa vurulması ve sorgulanması ile sistemsel düşünme alanlarında engel durumlar tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Öğrenen Organizasyonlar, Takım Halinde Öğrenme, Kişisel Ustalık, Zihinsel Modeller, Paylaşılan Vizyon, Sistem Düşüncesi
This comparative case study aimed to explore the elements that align with Senge?s framework of the Learning Organization, comprised of the disciplines of Personal Mastery, Shared Vision, Mental Models, Team Learning, and Systems Thinking, in the English Language Preparatory Programs of two selected higher education institutions to determine what characteristics of a learning organization they possess. In this study, qualitative case study method was employed. The study was conducted in two organizations, one (Organization A), part of a private Englishmedium university, and the other (Organization B), part of a public Englishmedium university, in Ankara, Turkey. The sample contained seven administrators and twenty-two instructors from Organization A and seventeen instructors and 3 administrators from Organization B. The data collected through semi-structured interviews were analyzed using content analysis technique. The findings revealed that both organizations are evolving towards a learning organization, but have not institutionalized the five disciplines to an ideal state yet. Organization A is doing somewhat better than Organization B as regards the disciplines of Team Learning and Personal Mastery; however, there is no considerable difference between the organizations in terms of the disciplines of Shared Vision, Mental Models and Systems Thinking. Overall, in both organizations there are impediments in terms of the development and achievement of personal visions, learning of individuals and teams, development of a shared vision, surfacing and questioning mental models, and acting from a comprehensive systems approach. Keywords: Learning Organization, Team Learning, Personal Mastery, Shared Vision, Mental Models, Systems Thinking