Tez No İndirme Tez Künye Durumu
438382
İş stresi yaratan faktörler ve başa çıkma yöntemleri üzerine bir araştırma / A research on the factors causi̇ng job stress and the methodsto deal wi̇th them
Yazar:MÜCAHİT HAKTANIR
Danışman: PROF. DR. MEHMET SARIIŞIK
Yer Bilgisi: Nişantaşı Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Yönetimi Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Başa çıkma = Coping ; Stres = Stress ; Stres yönetimi = Stress management ; Stresle başetme = Coping with stress ; İş stresi = Job stress
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
147 s.
Stres yönetimi; ilk ana başlık olan "stres tanımları" altında, stres için yapılmış birkaç tanımlamaya yer verildikten sonra, stres olgusunun açıklanmasına yönelik çeşitli kuramlara yer verilmiştir. Bu kuramlar ve yaklaşımlar ele alınırken, son yıllarda bu alanda gittikçe önemli bir yer edinmeye başlayan, kendinden önceki yaklaşımların ve kuramların temel görüşlerini kapsayan, "kişilerarası nörobiyoloji" yaklaşımına özellikle yer verilmiştir. Çünkü stres, soyut bir kavram olarak, herhangi bir sistemin, alt sistemleriyle ya da organlarıyla birlikte yaşanan, bir tür değişime uyum süreci anlamında olsa da somut haliyle, bireysel düzeyde ortay çıkan, genel olarak fiziksel ve fizyolojik temelli bir yaşantıdır. Soyut sistemler olan örgütleri oluşturan organlar da somut bireylerden oluştuğuna göre, stres söz konusu olduğunda, konunun bireysel düzeyde ele alınması doğaldır. Örgütsel stres, örgüt yaşantısındaki çeşitli değişimler nedeniyle, örgütün işleyişinde ve yapısında oluşan aksamalara bağlı olarak verimlilikte düşüşler olsa da, ortaya çıkan bu sorunların temelinde genellikle, bireylerin stresine bağlı, moral düşüklükleri, iş doyumsuzlukları, motivasyon eksiklikleri, işe gelmemeler, fiziksel ya da psikolojik hastalıklar, hataların artması, insanlara ve eşyaya yönelik saldırganlıkta artış, vb. değişkenler bulunmaktadır. Bütün bu nedenlerle, stres ve yönetiminin ele alınacağı bu çalışmada, stresin fizyolojisi, psikolojisi ve felsefesi, bireysel düzeyde incelenirken; strese yol açan etmenlerin neler olduğu, stresin nasıl yönetileceği konuları, hem bireysel hem de örgütsel düzeyde incelenmeye çalışılmıştır.
Stress management, First, the main title "stress definition under", After we place a few cookies made for stress, It is devoted to a variety of concepts for clarification of the stress case. These theories and approaches when discussing, began to acquire increasingly important place in this area in recent years, self previous approaches and covering the basic ideas of the theory "interpersonal neurobiology" particular were. Because stress, As an abstract concept , any system, Living together with their sub-systems or organs, Although the change in the sense of a kind of process of adaptation concrete form, It emerged at the individual level, life in general is based on a physical and physiological. The organizations that make up the organs Abstract According to the system of concrete individuals, When stress comes, The topics to be addressed at the individual level it is natural. Organizational stress, Due to various changes in organizational life, Depending on the bleeding occurs in the functioning of the organization and structure although the fall in efficiency, usually on the basis of these problems arise, depending on the stress of individuals, morale dips, dissatisfaction with work, lack of motivation, absenteeism and, physical or psychological illnesses, the increase in error, an increase in aggression towards people and goods, etc. there are variables. For all these reasons, In this study will be discussed and stress management, the physiology of stress, psychology and philosophy, In examining the individual level; What are the factors that lead to stress, The issue of how to manage stress, both individual organizational levels have been studied in.