Tez No İndirme Tez Künye Durumu
272130
Adli otopsilerde intertisyel pnömoni grubuna giren olguların 2002 ATS/ERS sınıflandırılmasına göre histopatolojik değerlendirilmesi / Adli otopsilerde intertisyel pnömoni grubuna giren olgularin 2002 ATS/ERS siniflandirilmasina göre histopatolojik değerlendirilmesi
Yazar:HALİDE NUR ÜRER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN ERSOY
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Adli Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:Adli Tıp = Forensic Medicine
Dizin:Adli tıp = Forensic medicine ; Akciğer hastalıkları = Lung diseases ; Histopatoloji = Histopathology ; Otopsi = Autopsy ; Pnömoni = Pneumonia
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2010
87 s.
İdiopatik intertisyel akciğer hastalıkları(İİAH) etiyolojisi bilinmeyen diffüz infiltratif akciğer hastalıkları olarak da adlandırılan, çok değişken klinikoradyolojik bulgular, histopatolojik lezyonlar ve klinik seyir gösteren, tüm akciğer parankimi tutan heterojen hastalık grubudur. 2002 yılında ATS/ERS tarafından İİAH sınıflandırması gözden geçirilmiştir. Güncellenen konsensus sınıflamasında farklı klinik, radyolojik ve patolojik bulguların biraraya getirildi. Geriye dönük yapılan bu çalışmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi raporları değerlendirildi. 1 Ocak 2006'dan 30 Aralık 2008 kadar 3 yıllık aralıkta toplam 12.504 otopsi raporları tarandı ve pulmoner fibrozis veya ilişkili lezyon olarak tariflenen 283 olgu bulundu. Olgulara ait örnekler ATS/ERS'nin konsensusuna göre İİAH histopatolojik görünümleri tekrar incelendi. Olgulardan yapılan örnekleme sayısı 1 ile 4 arasında değişmekte idi. 283 olgunun 236'sı (% 83.3) erkek, 47'si (% 16.6) kadın, ortalama yaş 58.3, yaş aralığı 19-92 idi. Adli Tıp Kurumu otopsi raporlarında % 72.4'ü çeşitli fibrotik lezyonlar, % 24 diffüz alveolar hasar, % 3.5'i organize pnömoni idi. ATS/ERS sınıflandırmasına göre postmortem incelemede 283 vakanın histopatolojik patern tanıları usual intertisyel pnömoni % 4.5, nonspesifik intertisyel pnömoni % 24.0, diffüz alveolar hasar % 23.3, İİAH kombine kronik obstüriktif akciğer hastalığı %14. 1, kronik obstüriktif akciğer hastalığı % 32.5, respiratuar bronşiolitisle ilişklili akciğer hastalığı % 0.3, organize pnömoni % 1.0 olarak tanımlandı, deskuamatif intertisyel pnömoni ve lenfositik intertisyel pnömoni görülmedi. Sonuçta postmortem patolojik değerlendirmeyi ATS/ERS tarafından önerilen sınıflandırmaya göre yapılması, İİAH tanı standardizasyonunu sağlayabilir. Histopatolojik tanı için çok sayıda örnekleme akciğerin İİAH patern tarifinde etkili yöntemdir. Adli otopsilerde akciğerin İİAH patern tarifi, ölüme katkılarından dolayı adli süreci etkilemesi mümkündür.Anahtar kelimeler:İdiopatik intertisyel akciğer hastalıkları, histopatoloji, otopsi
Idiopathic interstitial lung diseases(IILD), also called diffuse infiltrative lung diseases of unknown etiology, are a heterogeneous group of disordes that predominantly affect the lung parenchyma and vary widely in clinicoradiologic presentation, histopathologic features and clinical course. In 2002 international consensus committee, ATS/ERS proposed and updated classification of the IILD. The new consensus classification join together distinct histologic paterns with clinical and radiologic findings. In this retrospective autopsy study were reviewed postmortem records in the Concil of Forensic Medicine in İstanbul. There were total of 12.504 consecutive record of autopsies over a 3 yr period from january 1, 2006 to december 31 2008 and 283 subjects were identified pulmonary fibrosis or related lesions. There were 72.3 % various fibrotic lesions, diffuse alveolar damage 24 %, organizing pneumonia 3.5 % in the autopsy records at the Concil of Forensic Medicine. Then subject samples reexaminated to histopathologic aspect according to ATS/ERS consensus IILD. Number of samples were 1 to 4.Of the 283 cases 236 (83.3 %) were males and 47 (16.6 %) were females, average age 58.3, ranging from 19 to 92 years. In the 283 cases undergoing postmortem examination, the histopathologic pattern defined were usual interstitial pneumonia 4.5 %, nonspecific interstitial pneumonia 24.0 %, diffuse alveolar damage 23.3, IILD combined chronic obsturictive pulmonary disease 14.1 %, chronic obsturictive pulmonary disease 32.5 %, respiratory bronchiolitis interstitial lung disease 0.3 %, organizing pneumonia 1.0 % while there were no desquamative interstitial pneumonia and lymphocytic interstitial pneumonia.In conclusion, post-mortem pathologic evaluation according to ATS/ERS consensus classification may determine standardization of IILD diagnoses. Lot of specimens for histopathologic diagnosis is procedure accurate recognition of the patterns of IILD in the lung. IILD pattern description in lung of forensic autopsies is probable to influence in legal process on account of facilitating deadKeywords: İdiopathic interstitial lung diseases, histopathology, autopsy