Tez No İndirme Tez Künye Durumu
441051
Türk Ceza Kanunu'nda çocukların cinsel istismarı suçu / The crime of child sexual abuse in Turkish Penal Code
Yazar:FUNDA KAYA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. AHMET BOZDAĞ
Yer Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Cinsel suçlar = Sex offenses ; Türk Ceza Kanunu = Turkish Penal Code ; Çocuk istismarı-cinsel = Child abuse-sexual ; Çocuklar = Children ; İstismar = Abuse
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
215 s.
Toplumun geleceğini oluşturan çocuğun, sağlıklı bir birey olarak yetişebilmesi için her türlü istismar ve şiddette karşı korunması gerekir. Özellikle çocuğun maddi ve manevi varlığı üzerinde derin izler bırakan ve toplumda nefretle karşılan cinsel istismar, etkili müdahaleyi gerektiren bir istismar türüdür. Bu müdahalenin bir gereği olarak, çocukların cinsel dokunulmazlığının, ceza hukukunda hukuki himayenin konusuna dâhil edilmesi zorunludur. Cinsel dokunulmazlığı korumak ve özellikle çocukların sağlıklı bir cinsel gelişim gösterebilmelerini sağlamak amacıyla, çocukların cinsel yönden istismarına yönelik filler 5237 sayılı TCK m. 103'te yaptırım altına alınmıştır. Son yıllarda çocukların cinsel istismarı suçunda önemli derecede artış görülmektedir. Bu artışın önünün kesilmesi ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi adına her alanda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. İnsan soyunun en sevilesi varlığı olan çocuğun, maruz kaldığı bu istismar türüne karşı korunması için yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla, çocukların cinsel istismarı suçu tez konusu olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında suça ilişkin temel kavramlar, suçun tarihi gelişimi ve mukayeseli hukuktaki görünüm şekilleri ile 6545 sayılı Kanun değişikliği ile getirilen yenilikler ışığı altında, teknik hukuk açısından düzenlenme şekli incelenmeye çalışılmıştır.
Children constitute the future of the society, so to grow as a properly person should protected against all kinds of abuse and violence. In particular, sexual investment which effect deeply the child physically and spiritually being and which faced by hatred in the community, İt is a kind of abuse that requires effective intervention. As a part of this intervention, child sexual immunity must be included in the scope of the legal protection in the Criminal Law. To protect the sexual immunity of children especially in order to enable children to show a healthy sexual development, actions of sexual investing targeted to children listed under No. 5237 Turkish Criminal Law and sanctions listed under No.103. In recent years, the crime of sexual abuse of children shows substantial increases. To stop of this increase and allow children to complete their physical and mental development in a healthy way; a hard work started in all sectors. The child is the most lovable presence of the human kind, in order to contribute to the studies of the protection of the child against sexual abuse, the crime of sexual abuse of children chose as the thesis topic. Related to the crime this study including Basic concepts, historical development of the crime, and the type of the appearance in the comparative law and try to analysis type of the regulation in terms of technical law under the changes and updates on No.6545 of the law.