Tez No İndirme Tez Künye Durumu
438137
Ağaç yüksekliklerinin belirlenmesinde insansız hava araçlarının kullanımı (Eskişehir Kent ormanı örneği) / Determination of tree heights using unmanned air vehicles
Yazar:ANIL CAN BİRDAL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. UĞUR AVDAN ; DOÇ. DR. TARIK TÜRK
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı
Konu:Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
85 s.
Geçtiğimiz on yıl içinde insansız hava araçları, çeşitli çalışma alanlarında sıkça kullanılmaya başlamıştır. Ormancılık sektöründe, çeşitli alıcılar ile ağaç yüksekliklerinin hesaplanması ve taçlarının kestirimi için kullanılmaktadırlar. Bu tezde kullanılan yöntem olan tüketici sınıfı bir kameranın insansız hava aracı sistemlerine monte edilip kullanılması diğer klasik fotogrametrik yöntemler ve insansız hava araçlarına monte edilmiş lazer tarayıcı sistemlerine göre gittikçe daha çok popülerleşmektedir. Bu çalışmada insansız hava araçlarına monte edilmiş alıcılardan elde edilen hava fotoğraflarının yeniden düzenlenmesi, işlenmesi ve lokal maksimum yöntemi ile filtrelenmesi sonucunda konifer yapıya sahip ağaçların bulunduğu bir kent ormanındaki ağaçların tekil yüksekliklerinin bulunması gerçekleştirilmiştir. Tüketici sınıfı bir kamera ve 96 cm genişliğe sahip bir İnsansız Hava Aracı (İHA) platformu ile yapılan bir uçuşta 6.41 cm yer örnekleme aralığına sahip hava fotoğrafları çekilmiş, daha sonra bu fotoğraflardan orto-görüntü, sayısal yükseklik modelleri ve nokta bulutu verisi elde edilmiştir. Sayısal yüzey modelinden sayısal arazi modelinin çıkarılması ile elde edilen kanopi yükseklik modeli, piksel tabanlı pencere büyüklüğüne dayalı olarak lokal maksimum ile filtrelenmiştir. Doğruluk analizi için, seçilmiş olan ağaçların yükseklikleri yersel lazer-metre ile ölçülmüştür. Bu ölçümler ile İHA yardımıyla elde edilen ağaç yüksekliklerinin karşılaştırılması sonucunda %94 lük bir korelasyon ve 28 cm'lik karesel ortalama hata elde edilmiştir. Bu çalışma kullanılan yöntemin doğruluğunu desteklemekte ve diğer pahalı yöntemlere göre olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmektedir.
Unmanned aerial vehicles (UAV) have been widely used in a variety of fields in the last decade. In forestry, with different sensors, they have been used to estimate tree heights and crowns. This approach with a consumer-grade camera onboard system is becoming popular because it is cheaper and faster than traditional photogrammetric methods and UAV-Light Detecting and Ranging (UAV-LiDAR) systems. In this study, UAV-based imagery reconstruction, processing, and local maximum filter methods are used to obtain individual tree heights from an urban forest area which consists mostly of coniferous trees as scots and black pines and considered as very opened canopy. A low-cost onboard camera and a UAV with a 96-cm wingspan made it possible to acquire high resolution aerial images (6.41 cm average ground sampling distance), ortho-images, Digital Elevation Models (DEM), and point clouds in one flight. Canopy Height Models (CHM), obtained by extracting the Digital Surface Model (DSM) from the Digital Terrain Model (DTM), were filtered locally based on the pixel-based window size using the provided algorithm. For accuracy assessment, ground-based tree height measurements were made. There was a high 94 per cent correlation and a root mean square error of 28 cm. This study highlights the accuracy of the method and compares favorably to more expensive methods.