Tez No İndirme Tez Künye Durumu
508996
Çocuk evleri sitesinde kalan ergenlerin psiko-sosyal sorunları ile saldırganlık ve öfke düzeyleri arasındaki ilişki / The relationship between aggression and anger levels and psycho-social problems of adolescents staying in child homes
Yazar:CEZMİ ERVÜZ
Danışman: DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Ergenler = Adolescents ; Psikososyal sorunlar = Psychosocial problems ; Saldırganlık = Aggressiveness ; Çocuk evleri = Children's homes ; Öfke = Anger ; Ölçekler = Scales
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
133 s.
Bu araştırmanın amacı, Çocuk Evleri Sitesinde koruma ve bakım altında bulunan 13-18 yaş grubu ergenlerin sosyo-demografik özellikleri, yaş, eğitim, koruma altında kalma süreleri durumlarının belirlenerek, bu durumlarla ergenlerin saldırganlık ve öfke düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının incelenmesidir. Bu bağlamda, araştırma kapsamında İstanbul ve Gaziantep illerinde bulunan ergenlerle çalışılmış, bu ergenlerin saldırganlık ve öfke düzeylerine ilişkin görüşleri aktarılmaya çalışılmıştır. Nicel araştırma tasarımının kullanıldığı araştırmada 13-18 yaş aralığında 200 ergene Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ), Saldırganlık Ölçekleri S.Ö. (Aggression Questionnaire) ve sosyo-demoğrafik bilgi formu uygulanarak bu ölçeklerden elde edilen nicel veriler analiz edilip ergenlerin saldırganlık ve öfke düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda örneklem grubunda yer alan ergenlerin anne- babalarının hayatta olup olmama, arkadaşları ile olan ilişkileri, kardeş sayıları, eğitim durumları ile saldırganlık ve öfke düzeyleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Aynı zamanda kuruluş tarafından yapılan sosyal etkinliklerin ergenlerin öfke düzeylerinde önemli ölçüde azalmasına katkı yaptığı görülmüştür. Yine ergenlerin saldırganlık ve öfke düzeylerini yansıtma şekilleri arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmadan elde edilen diğer bir sonuç ise, öfkelenilen durumların sosyal servis ile paylaşılmaması sosyal servisin çocuklarla ile multidisipliner bir şekilde çalışma yapmadıkları yönünde değerlendirilmiştir.
The aim of this research is to determine the socio-demographic characteristics, ages, education levels, duration of protection and care of adolescents aged 13-18 in Child Homes Building Complex and to determine whether there is a relationship between these levels and aggression and anger levels. In this context, studies were carried out with adolescents in Istanbul and Gaziantep and their opinions on aggression and anger levels were tried to be conveyed. In this study quantitative research design was used, Trait Anger (T Anger) and Anger Expression Scales (AngerEX), Aggression Questionnaire (AQ) and socio-demographic information form were applied to 200 adolescents between 13-18 years in order to analyze the quantitative data obtained from these scales and assess the relationship between aggression and anger levels of adolescents. As a result of the research, it was determined that the adolescents in the sample group had a meaningful relationship between their parents' survival, their relationship with their friends, their sibling numbers, educational status, aggression and anger levels (p <0,05). Besides it was seen that the social activities organized by the organization contributed to a significant decrease in the anger levels of the adolescents. Significant differences also appeared in the way that the adolescents reflected the traits and levels of aggression and anger. In addition, another result obtained from the research is that social services are not working in a multidisciplinary manner with children and children do not share the anger situations with social services.