Tez No İndirme Tez Künye Durumu
414600
Eğitsel oyun tasarlama sürecinin öğrencilerin yaratıcılıklarına etkisi / The effect of educational game design process on student's creativity
Yazar:DERMAN BULUT
Danışman: YRD. DOÇ. YAVUZ SAMUR
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Eğitsel oyunlar = Educational games ; Harmanlanmış öğrenme = Blended learning ; Oyunla öğretim = Teaching with game ; Oyunlar = Games ; Tasarım = Design ; Yaratıcılık = Creativity ; Öğrenme yöntemleri = Learning methods
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
127 s.
Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişimle birlikte bilgisayarlar yaşamın bir çok alanında kullanılmaya başlanmış ve yaşamımızı kolaylaştırmıştır. Bu kullanım alanlarından belki de en önemlisi eğitim olmuştur. Çocukların bilgisayarda en fazla yaptıkları şeyin oyun oynamak olduğu gözlemlendiğinde bilgisayar oyunlarının eğitimde BDE çatısı altında kullanılması üzerinde durulması gereken bir konu halini almıştır. Oyunların öğrenme-öğretme sürecine entegre edilmesiyle birlikte oyun tabanlı öğrenme etkinlikleri yaygınlaşmaktadır. Oyunların öğretimde kullanılması kadar öğrencilerin eğitsel bir konu hakkında oyun tasarlamaları da öğrencilere farklı beceriler kazandırabilir. Bilişsel gelişim süreci içinde yaratıcılığı ön plana çıkartmada eğitsel oyun tasarımı önemli bir yere sahip olabilir. Yaratıcılığı geliştirmede eğitsel oyunlar, hedeflenen kazanımlara ve kişinin hazır bulunuşluk düzeyine göre sınıf ortamında kullanılabilir. Bu çalışmada ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine harmanlanmış öğrenme yolu ile eğitsel oyun tasarlatılmış olup araştırmanın başında ve sonunda Torrance yaratıcı düşünme testi ile öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada "Eğitsel oyun tasarlama sürecinin ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme gelişimlerine etkisi var mıdır?" sorusuna cevap aranmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen veriler SPSS'de analiz edilerek uzman görüşleri doğrultusunda çözümlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlara göre 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin yaratıcılığın dört boyutunda da (akıcılık, esneklik, orjinallik ve detaylandırma) pozitif yönde gelişim gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır Bu çalışmada ortaya çıkan bulgular öğretimde eğitsel oyun tasarımı ile birlikte öğrencilerin yaratıcılıklarına olumlu etkide bulunmak isteyen eğitimcilere ve araştırmacılara ışık tutabilir. Anahtar Kelimeler: Eğitsel Oyun Tasarımı, Oyun Tabanlı Öğrenme, Yaratıcılık, Harmanlanmış Öğrenme
With the rapid development of computer technologies we have started using computers in every aspect of our lives and they have made our lives easier. Probably, the most important of these aspects is education. It was observed that the children use computers mostly for playing games therefore the games have been a topic which should be considered as an element of Computer Aided Education. When the games are integrated into learning and teaching process, computer based learning activities have become widespread. Students can acquire various skills not only by playing games to learn but also designing games on an educational topic. Designing educational games have an important role for placing emphasis on creativity in cognitive enhancement. Educational games can be used in class environment according to objectives and readiness levels of the learners. In this study, 5th and 6th grade middle school students designed educational games in a blended learning environment. In the beginning and end of the research study the creativity level of students were examined by using Torrance creativity test. The study tries to seek an answer for "Does educational game designing process affect 5th and 6th grade students' creative thinking development?". In the end of the research study the data were analyzed in SPSS in accordance with experts' opinions. The results revealed that the 5th and 6th grade students improved in all four dimensions of creativity (fluency, flexibility, originality and elaboration). The results of this study can enlighten the educators and researchers who want to improve the learners' creativity positively by designing educational games. Keywords: Educational Game Design, Game-Based Learning, Games, Creativity, Blended Learning