Tez No İndirme Tez Künye Durumu
231542 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
1980 sonrası yabancı dil eğitim politikalarının değerlendirilmesi / The evaluation of foreign language educational policies since 1980
Yazar:FATMA ELÇİN TURGUT TOP
Danışman: YRD. DOÇ. DR. CEM BABADOĞAN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
128 s.
Bu çalışmada, Türk eğitim politikası içinde, 1980 sonrası yabancı dileğitim politikaları incelenip değerlendirilmiştir. Araştırmada, Osmanlıİmparatorluğu'nun başlangıcından Cumhuriyet dönemine kadar yabancı dileğitiminin, tarih içinde hangi politikalar doğrultusunda değişime uğradığıirdelenmiştir. Yabancı dil öğretiminin yürürlükteki okul programlarındaki yeribelirtilmiştir. Uluslararası politik, ekonomik ve toplumsal değişimlerinülkemizdeki yabancı dil öğretim politikalarına etkileri araştırılmış, küreselleşmeve Avrupa Birliği konuları üzerinde durulmuştur.Yabancı dil eğitim-öğretiminin amaçlarını gerçekleştirmek için alınacakkarar, yapılacak düzenleme ve etkinliklere yön veren, sorunlara çözüm yollarıgösteren eğitim politikası kavramı incelenmiş, politika belgeleri olarakdeğerlendirilen Anayasa'da hükümet programlarında, siyasi partiprogramlarında, kalkınma planlarında, Millî Eğitim Şûralarında, Millî EğitimTemel Kanunu'nda, Yabancı Dil Eğitimi Kanunu ve Yönetmelikleri'nde yabancıdille ilgili alınan kararlar değerlendirilmiştir.
The aim of this study is to investigate and evaluate the foreign languageeducation policies since 1980, within the frame of overall Turkish educationpolicy. In this study, foreign language education starting from theestablishment of the Ottoman Empire to the Republican Era is investigated tounderstand the influence of changing policies. The role and importance offoreign language education in the current school curricula is stated. Theeffects of international political, economical, and social changes upon foreignlanguage education policies in Turkey are examined. The effects ofglobalization and European Union aspects are also reviewed.Educational policies which make the decisions to realize the aims offoreign language education, direct the regulations and activities, and findsolutions to the problems are investigated.The Turkish Constitution, The Programs of the Government, PoliticalParty Programs, National Development Plans, National Educational Councils,National Educational Act, Foreign Language Education Act and Regulations, allof which are considered to be educational policy documents, are analyzed withregards to their decisions about foreign language education.