Tez No İndirme Tez Künye Durumu
361788
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere karşı idari başvuru yolları / Administrative remedies to procurements imposed by public procurement law no: 4734
Yazar:SAİT YALAZAY
Danışman: DOÇ. DR. MELİKŞAH YASİN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Devlet İhale Kanunu = State Procurement Law ; Kamu Hukuku = Public Law ; İdari davalar = Administrative cases ; İhale = Tender ; İhale Kanunu = Tender Law
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2014
326 s.
Bu tezde, 4734 Sayılı Kanun ile getirilen ihalelere özgü idari başvuru yolu inceleme konusu yapılmaktadır. Çalışmamız 4734 Sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup, Kanunun sınırı çalışmamızın da sınırlarını oluşturmaktadır. Metodoloji olarak ihalelere yönelik idari başvuru yolunun, genel idari başvuru yolu ile kıyaslama yöntemi kullanılacaktır. Uygulamaya ilişkin olmak üzere özellikle ihale konusunda bağımsız idari otorite olan Kamu İhale Kurulunun kararları örnek olarak verilecektir. Uyugalamada Kamu İhale Kurulu kararlarından farlılık arz eden Danıştay ve İdare Mahkemesi kararlarına da tartışma konuları içerisinde yer verilecektir. Doktrinde, özellikle tartışma konusu olan konularda, farklı görüşlere yer verilerek konular değişik açılardan değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İhalelere yönelik idari başvuru yollarının temel gerekçelerinden birisi uluslararası düzenlemelere uyum sağlamak olduğundan, konular incelenirken uluslararası düzenlemelerle karşılalaştırma yoluna da gidilecektir. Çalışma üç bölümden oluşmakta olup ilk bölümde, genel idari başvuru yolundan ayrı olmak üzere ihalelere özgü zorunlu bir idari başvuru yolu kurulmasının sebepleri üzerine durulacaktır. Yine ilk bölümde ihalelere karşı idari başvuru yollarının türleri olan şikayet ve itirazen şikayet müesseselerinin, idare hukukunda yer alan diğer idari denetim mekanizmalarıyla karşılaştırılarak sınıflandırması yapılacaktır. İkinci bölümde ise idari başvuru yollarının kullanılış usulü; ehliyet, süre ve şekil başlıkları altında incelemeye tabi tutularak, idari başvuruların ve başvuru sahiplerinin sahip olması gereken nitelikler ortaya konulacaktır. Çalışmanın son bölümünde yapılan idari başvuruların incelenme usulü ve inceleme sonucunda alınacak kararlar, başvurunun ihale sürecine etkisi gibi konular ele alınacaktır. Son bölümde ayrıca kararlara karşı başvuru yolları ve bu kararların uygulanma zorunluluğu konuları üzerinde durulacaktır.
In this study, administrative remedy special to procurement imposed by Law No: 4734 is analyzed. Our study is related to procurements under the law no: 4734 and the limits of this law constitutes the border of our study. Comparison of administrative remedy directed at procurements with the general administrative remedy will be used as a methodology. Related to implementation, especially decisions of Public Procurement Authority, the public authority regarding the tender, will be cited. In practice, the decisions of Council of State and Administrative Court, differing by decisions of Public Procurement Authority, will be included to the matters of debate. The matters will be evaluated from different aspects by including different opinions especially about the matter of debate in doctrine. While one of the main justifications of administrative remedy related to procurement is the adaptation to the international regulations, a comparison will be done about international regulations during the examination of the matters. The study consists of three parts, the first part analyses the reasons of creating administrative remedy, which is essential for procurements apart from general administrative remedy. In this part, the types of administrative remedy against procurements, application and appeal, will be compared with other administrative auditing mechanisms in administrative law and will be classified. In the second part, the implication method of administrative remedy in terms of qualification, duration and form of administrative applications and applicants will be discussed. In the last part of the thesis, the examination method of administrative remedies and the decisions taken after the examination, the impact of the remedy on the procurement process will be discussed. In this part, applications against decisions and the obligation of implementing these decisions will also be discussed.