Tez No İndirme Tez Künye Durumu
301338
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen stenotrophomonas maltophılıa suşlarının değişik dezenfektanlara duyarlılıklarının incelenmesi / Disinfectant susceptiblity of stenotrophomonas maltophilia izolated from different samples
Yazar:FİLİZ KAYA
Danışman: PROF. DR. M. NEDİM SULTAN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Mikrobiyoloji = Microbiology
Dizin:Dezenfeksiyon = Disinfection ; Dezenfektanlar = Disinfectants ; Stenotrophomonas maltophilia = Stenotrophomonas maltophilia ; Çapraz enfeksiyon = Cross infection
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2011
110 s.
Daha önceleri Pseudomonas maltophilia ve Xanthomonas maltophilia olarak isimlendirilmiş olan Stenotrophomonas maltophilia doğada, sularda, toprakta ve hastane ortamında yaygın olarak bulunabilen bir bakteridir. Virulansının düşük olmasına rağmen bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ciddi enfeksiyonlara yol açabilmektedir1,3.Son yıllarda S. maltophilia'nın neden olduğu hastalıkların insidansında artış görülmektedir. Hastane enfeksiyonlarında Pseudomonas ve Acinetobacter'lerden sonra en sık izole edilen üçüncü non-fermenter bakteridir. Özellikle yoğun bakımlarda karbapenem gibi geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılması, bu antibiyotiğe doğal dirençli olan S. maltophilia'ya bağlı enfeksiyonların gelişimini arttırmaktadır. Sıklıkla görülen çoklu antibiyotik direncine bağlı olarak bu bakteriye bağlı gelişen enfeksiyonların tedavisinde güçlükler yaşanmaktadır. Önceleri en uygun tedavi seçeneği olarak kullanılan trimetoprim-sulfometaksazol'e karşı son yıllarda artan oranda direnç görülmeye başlamıştır1,3.Günümüzde nozokomiyal enfeksiyonlar sebep oldukları ciddi morbidite ve mortalite nedeniyle önemli bir sağlık sorunudurlar. Bu enfeksiyonlar hastanede kalış süresinde uzama ve hastane harcamalarında artışa neden olurlar. Enfeksiyon kontrol programlarının doğru ve yerinde uygulanması ile bu sorunun önüne geçilmesi büyük önem taşımaktadır. Hastane enfeksiyonları ile mücadele etme yöntemlerinin en önemlilerinden biri etkili dezenfeksiyonun sağlanmasıdır.Hastane enfeksiyonuna yol açan bakteriler antibiyotiklere karşı hızla direnç geliştirebildikleri gibi kullanılmakta olan dezenfektan ve antiseptiklere karşı da direnç geliştirebilmektedirler. Bu nedenle kullanılan dezenfektanların hastane ortamında bulunabilen mikroorganizmalara karşı etkili olduğunun uygun testler yapılarak gösterilmesi gerekmektedir107.Yaptığımız çalışmada hastanemizde yer yüzey dezenfektanı olarak kullanılan bir kuarterner amonyum bileşiği olan Cleanisept sprey ile mukoza-cilt antiseptiği olarak kullanılan ve klorheksidin içeren bir solüsyon olan Savolon'un klinik örneklerden izole edilen 50 Stenotrophomonas maltophilia suşuna karşı etkinliklerinin kantitatif süspansiyon test yöntemi kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır.
Stenotrophomonas maltophilia is an important opportunistic pathogen that causes nosocomial infections in the debilitated host. The incidence of S. maltophilia infections has been increasing steadily in recent years. Risk factors associated with S. maltophilia infection include use of broad-spectrum antibiotics, prolonged hospitalization, mechanical ventilation and presence of central venous line. Treatment of these infections is difficult because of the multiple antibiotic resistance. Trimethoprim/sulfamethoxazole is the drug of choice for treating S. maltophilia infection; however, resistance to TMP/SMX is increasing.In this study we investigated the sensitivity of S. maltophilia strains to chemical disinfectans and antiseptic solutions. Bacterial strains were obtained from the patients at Gazi University Hospital. We used the Europen Standart, prEN 13727-2009 to determine the bactericidal activities of the Cleanisept and Savonol to the S. maltophilia strains. In this test method the product shall demonstrate at least a 5 decimal log reduction.We found that 50 Stenotrophomonas strains used in this study were sensitive to recommended concentration of Cleanisept and Savonol.