Tez No İndirme Tez Künye Durumu
355918
Kaynaştırma öğrencisi olan ilköğretim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yaşadıkları sorunlar(Beykoz ilçesi örneği) / Problems the classroom teachers who have mainstreamed students in their classes face
Yazar:NESLİHAN GÜZEL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA OTRAR
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Kaynaştırma eğitimi = Inclusive education ; Sınıf öğretmenleri = Class teachers ; Öğretmen sorunları = Problems of teachers ; Öğretmenler = Teachers ; İlköğretim öğretmenleri = Primary education teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
96 s.
İlköğretim yıllarında kaynaştırma öğrencisi olan çocukların okulda geçirdikleri süre hayatlarının büyük bir kısmını kapsar. Bu yüzden okul ortamında aldığı eğitim davranışlarının olumlu yönde gelişmesinde çok önemli bir yer tutar. Böyle durumlarda sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin sorunları tespit edip bu sorunların önlenmesini ya da en aza indirgenmesini sağlaması kaynaştırma öğrencilerinin başarısını arttıran en önemli unsurlardan biridir. Konuyla ilgili olarak bu araştırma; kaynaştırma öğrencisi olan sınıf öğretmenlerinin sorunlarının bilimsel araştırma yoluyla tespit edilip veri toplanması amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul İli Beykoz İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ilköğretim okullarında görev yapan 206 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla iki bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde, çalışmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgileri araştırılmış, ikinci bölümde ise rehberlik çalışmaları, BEP planları, sınıf araç gereçleri ve okulun fiziki durumuyla kaynaştırma öğrencilerinin eğitim durumuna ilişkin öğretmen görüşleri sorulmuştur. Araştırmanın sonucunda; "Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları problemlerle" ilgili olarak genelde olumsuzluklar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu olumsuzluklar; okulun fiziksel yapısının yetersizliği, sınıfların kalabalıklığı ve kaynaştırma öğrencilerinin sınıflara eşit olarak dağıtılmaması, BEP planının yapılmaması ya da öğretmenin BEP planı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, hizmetiçi eğitimin yetersizliği, rehberlik çalışmaları ve okuldaki kaynaştırma eğitimi için yapılması gereken diğer çalışmaların eksik olması, ailelerle gerekli iletişim halinde olunmaması ve ailelerin çocukları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, okulda kaynaştırma eğitimi için gerekli olan çalışmaların tam olarak yapılmaması ve okul idarecilerinin gerekli kolaylığı ve donanımı sağlayamaması şeklindedir.
The time the children who are mainstreamed in primary school years covers a large part of their lives. So, the education they receive in the school environment plays a great role in their behaviors to develop positively. In such cases, one of the most important elements of the increase in success of the mainstreamed students is the teachers who have mainstreamed students in their classes to recognize and prevent or minimize the problems. This research on the subject is prepared to identify the problems of teachers who have mainstreamed students in their classes through a scientific research and provide them with data. The sampling of this research, is generated by 206 teachers working in public schools of Ministry of Education in Beykoz, İstanbul. For this research, a questionnaire consisting of two parts is used in order to collect data. In the first part, demographics of the teachers who attended the survey have been investigated, and in the second part, teachers were consulted about guidance activities, EIP plans, classroom tools, physical status of school and the educational status of inclusion students. As a result of the research, disadvantages has emerged about the "problems the classroom teachers who have mainstreamed students in their classes face". These disadvantages are ; inadequacy of the physical structure of the school, overcrowded classrooms, not evenly distribution of mainstreamed students to the classes, failure of IEP plans or teachers' lack of information about IEP plans, insufficient in-service training, lack of guidance work and other activites at school, not being in touch with families adequetly, families' not having enough information about their children, lack of necessary work at schools about inclusion education, and school administrators' not providing the necessary facilities and equipment.