Tez No İndirme Tez Künye Durumu
584101
24 Numaralı Antalya Şer'iyye Sicil Defteri'nin traskripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. 1300-1301/M. 1883-1884) / Transcription and evaluation of Antalya Sharia Court Record Numbered 24 (H. 1300-1301/M. 1883-1884)
Yazar:ÇİĞDEM AĞIR
Danışman: DOÇ. DR. GÜVEN DİNÇ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
464 s.
Hicri 1300-1301 yıllarını kapsayan bu çalışmada ana kaynak olarak 24 Numaralı Antalya Şerʿiyye Sicil Defter'i kullanılarak incelenen döneme ilişkin Antalya'nın idari, hukuki, sosyo-kültürel ve ekonomik durumu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Transkripsiyonu yapılan defterin üç bölüme ayrılarak yapılan değerlendirilmesinde ilk bölümü idari ve adli yapı oluşturmaktadır. Bu kısımda Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'nde yaşanan değişimlerin Antalya sancağına yansıması ele alınmıştır. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin, dünya siyasetinde aleyhine gelişen durumdan Tanzimat'ın getirdiği yenileşmeyle kurtulma çabası birinci bölümün değerlendirilme kısmında görülebilmektedir. Sosyo-ekonomik ve kültürel yapının ele alındığı ikinci ve üçüncü bölümlerde ise miras hukuku, tarım ve hayvancılık, o dönemde kullanılan para ve eşyalar ele alınarak Osmanlı toplumsal yapısına dair özelden genele bir yargıya varmaya çalışılmıştır. Müslümanların daha çok tarım ve hayvancılık alanlarıyla uğraşırken gayrimüslimlerin ise zanaat ve ticaretle meşgul olduğu görülmektedir. Osmanlı şehirlerinden olan Antalya'da kullanılan eşyalar ve lakaplardan yola çıkılarak o dönemde konargöçer kültürün izlerinin korunmakta olduğuna ulaşılabilmektedir. Bu çalışmayla Antalya örneği üzerinden yapılan değerlendirme sayesinde Osmanlı Devleti'ndeki sosyal devlet anlayışı ve hukuka verilen önem açığa çıkarılmaktadır.
This study dated between the years 1300 and 1301 (H) aims to clarify the administrative, legal, social, cultural and economic situation of Antalya. Antalya Shari'a Court Record numbered 24 is examined as a main source for that period. According to Antalya Shari'a Court Record numbered 24, this thesis is divided into three chaptersas administrative-judicial and socio-economic structure. In the first chapter, it is examined that the reflection of the changes in the Ottoman Empire during the Tanzimat period to the Antalya sanjak. It can be seen in the first chapter that the effort of the Ottoman Empire to recover from the situation that arose against the world politics by the reform of the Tanzimat period. In the second and third section, which deals with social, economic and cultural structure, it is aimed to make a special evalution on the Ottoman social structure by considering the law of inheritance, agriculture and livestock, the money and goods used in that period. In this chapter, it is revealed that Muslims are mostly engaged in agriculture and livestock, while non-Muslims are engaged in craft and commerce. It is seen that based on the items and nicknames used in Antalya, an Ottoman city, it is possible to reach that the traces of the nomadic culture is preserved at that time. Thanks to the evaluation made on the Antalya example, the concept of social state and the importance given to the law in Ottoman Empire are being revealed.