Tez No İndirme Tez Künye Durumu
161284 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An interdiscilinary approach in understanding internet as a practice: A case study of internet cafes in a small town / İnternet'i bir pratik olarak ele alan disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde vakıa çalışması: Küçük bir ilçedeki internet kafeler
Yazar:DEMET UZUNER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. BELKIZ TARHAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilm Dalı
Konu:Bilim ve Teknoloji = Science and Technology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
102 s.
ÖZ İNTERNETİ BİR PRATİK OLARAK ELE ALAN DISIPLİNLERARASI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE VAKIA ÇALIŞMASI: KÜÇÜK BİR İLÇEDEKİ İNTERNET KAFELER. Uzuner, Demet Master, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Tez Yöneticisi : Yrd. Prof. Dr. Belkız Ayhan Tarhan Aralık 2005, 93 sayfa Bu çalışma, İnternet'in küçük bir ilçedeki gündelik yaşam pratiklerine nasıl dahil olduğunun araştırılmasına dayanır. Bunu yaparken, teknolojinin ve toplumun birbirlerinden ayrılarak incelenemeyeceğini varsayan bir teorik çerçeveden hareket eden etnografık temelli bir araştırma yöntemi benimsenmiştir. Böylelikle, teorik ve metodolojik çerçeve oluşturulurken teknoloji-toplum kavramlarını dualist bir yaklaşımla ele almanın handikapları dikkate alınmıştır. Bu çizgiden hareketle Bourdieu'nun habitus ve Latour'un actant kavramlarına başvurulmuştur. Her iki kavram da pratiklerin olumsallığını (contingency) vurgulayarak, teknolojileri kullanımları temelinde kavramaya ve analiz etmeye olanak tanımaktadır. Çalışmanın bulguları belirli bir teknolojinin sosyal bir etki yaratmadığını, ancak kendisinin halihazırda sosyal bir olgu olarak, süregiden pratikler içerisinde ifadesini bulduğunu desteklemektedir. Anahtar Kelimeler : Teknoloji ve toplum ilişkisi, Etnografya, İnternet, Habitus, Actant
ABSTRACT AN INTERDISCIPLINARY APPROACH IN UNDERSTANDING INTERNET AS A PRACTICE: A CASE STUDY OF INTERNET CAFES IN A SMALL TOWN Uzuner, Demet M.S., Department of Science and Technology Policy Studies Supervisor: Assist.Prof. Dr. Belkız Ayhan Tarhan December 2005, 93 pages This study aims at understanding how Internet being a particular technology, integrates into daily practices in a small town. By doing this, it follows a theoretically informed ethnography based research concluding that the relationship between technology and society cannot be grasped by analysing both as separate entities. Hence, it attempts to develop a theoretical and methodological framework that is constantly aware of problems raised by dualistic assumptions analysing technology- society or human-nonhuman as separate entities one impinging upon other. It is this awareness that led the study to apply Bourdieu's concept of habitus and Latour's concept of actant into its field of inquiry. These two notions promote an understanding that takes into account the contingency of practices and provides researchers with the analytical means to comprehend technologies within the contexts of their "use". It is also denoted by the findings of the study that a particular 'technology' does not create a 'social impact' but as itself being social, it allows this already occurring practice to find an avenue for its expression. Keywords: The Technology and Society Relationship, Ethnography, Internet, Habitus, Actant. IV