Tez No İndirme Tez Künye Durumu
147621
A comperative approach to National Protection Law (1940-1956) / Milli Koruma Kanunu'na karşılaştırmalı bir yaklaşım (1940-1956)
Yazar:ÖMER ERDEMİR
Danışman: PROF. DR. SEÇİL KARAL AKGÜN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; Siyasal Bilimler = Political Science ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution
Dizin:Cumhuriyet Halk Partisi = Cumhuriyet Halk Party ; Demokrat Parti = Democrat Party ; Devletçilik = Etatism ; Dünya Savaşı II = World War II ; Ekonomi = Economy ; Ekonomi politikaları = Economic policies ; Hükümet politikaları = Government policies ; Hükümet programları = Government programs ; Milli Koruma Kanunu = National Protection Law ; Siyasi partiler = Political parties
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2004
141 s.
Elinizdeki tez 1940 ve 1956 yıllarında çıkarılan Milli Korunma Kanunu'nun karşılaştırmalı tarihini anlatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinin 2. Dünya Savaşı dönemindeki ve Demokrat Parti hükümetinin 1956-1960 yıllan arasındaki dönemde bu kanunu uygulamalarını, dönemlerin genel ekonomi politikaları açısından değerlendirmeyi amaçlıyor. Yirminci yüzyılda Türkiye'nin ekonomik gelişmesine odaklanan ideolojik mücadele bağlanımda birinci ve ikinci Milli Korunma Kanunlarının çıkarılmasının ve uygulanmasının hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Demokrat Partinin müdahaleci eğilimlerini ortaya çıkardığım iddia ediyor. Ayrıca, Demokrat Parti' nin bu kanunu çıkarıp uygulamasının partinin ekonomik prensipleriyle çeliştiğini, buna karşılık Halk Partisi hükümetlerinin devletçilik yıllarından gelen müdahaleci eğilimlere sahip olmalarının kanunun uygulanmasında bir çelişki oluşturmadığı savunuluyor. Buna ek olarak, Halk Partisi hükümetlerinin Demokrat Parti hükümeti gibi populist olmamalarının kanunun daha geniş olarak uygulanmasına olanak verdiği ifade ediliyor. Her iki durumda da, Milli Korunma Kanunu ekonomik sorunları çözme hususunda yetersiz kalmış ve uygulayıcılarına siyasi olarak pahalıya malolmuştur. Anahtar Kelimeler: Milli Korunma Kanunu, İkinci Dünya Savaşı, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Devletçilik.
ABSTRACT A COMPARATIVE APPROACH TO NATIONAL PROTECTION LAW (1940- 1956) Erdemir, Ömer M. A, Department of History Supervisor: Prof.Dr. Seçil Karal Akgün December 2004, 130 pages This thesis introduces a comparative history of National Protection Law of 1940 and 1956. It analyzes the two applications of the law, first, by the Republican People's Party governments during World War II, and second, by the Democratic Party Government during the years between 1956 and 1960 in view of the general economic policies followed during both periods. It argues, in reference to the ideological struggle over Turkish economic development during the twentieth century, that the enactments and applications of the first and second National Protection Law address the authoritarian characteristics of both the Republican People's Party and the Democratic Party. It further argues, the enactment and application of National Protection Law by the Democratic Party government contradicted with the party's economic principles whereas the Republican governments had already been on the interventionist path that they inherited from the previous decade of etatism. In addition, the thesis reveals that the first National Protection Law was more widely applied than the second. In both cases, the application of National Protection Law failed to solve economic problems and aroused a public discontent which brought about political losses for its executors. Keywords: National Protection Law, World War II, Republican People's Party, Democratic Party, Etatism. IV