Tez No İndirme Tez Künye Durumu
261043
Akut lenfoblastik lösemi tedavisi gören çocuklarda dental maturasyon seviyelerinin ve orofasiyal bulguların değerlendirilmesi / Dental maturation and orofacial findings in children treated for acute lymphoblastic leukemia
Yazar:ESRA YAMAÇ YILMAZ
Danışman: PROF. DR. ZEYNEP AYTEPE
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Pedodonti Ana Bilim Dalı
Konu:Diş Hekimliği = Dentistry ; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases
Dizin:Diş çıkarma = Dentition ; Dişler = Teeth ; Lösemi-miyeloid-akut = Leukemia-myeloid-acute ; Pedodonti = Pedodontics ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2010
126 s.
Akut lenfoblastik lösemi (ALL), her yaşta çocukları etkileyen ve hayatı tehdit eden hematolojik bir hastalıktır. Tedavisi, kemoterapi ve kimi zaman radyoterapi ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ALL tedavisinin, çocukların dişsel gelişimlerinde ve orofasiyal bölgede meydana getirdiği değişikliklerin belirlenmesidir. Çalışmada yaşları 7-16 arasında değişen (yaş ort 10,34±2,94 ) ve iki gruba ayrılan- Grup I (ALL hastası çocuklar), Grup II (sağlıklı çocuklar)- toplam 64 çocuğun dişsel gelişim seviyeleri, oral sağlık durumları ve orofasiyal bölgede meydana gelmiş değişimleri klinik ve radyografik muayene ile değerlendirildi. Diş gelişimleri Demirjian metoduna bağlı olarak, Molar İnsizal Hipoplazi varlığı ise Wetzel ve Reckel'in oluşturmuş olduğu derecelendirme sistemine göre değerlendirildi. Oral sağlık durumunun belirlenmesi amacıyla DMF(T) indeksi, Silness-Löe plak indeksi, dişeti oluğu kanama indeksi, dişeti oluğu-dişeti cebi derinliği ölçümleri yapıldı. Her iki grubu oluşturan çocukların DMF(T), DMF(S), df(t) ve df(s) değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Her iki grubu oluşturan çocukların kronolojik yaşları ile Demirjian yöntemiyle elde edilen diş yaşları arasında pozitif yönlü ve ileri derecede anlamlı ilişki saptanmış; bununla birlikte Grup I'i oluşturan çocukların sağlıklı çocuklara nazaran gecikmiş diş yaşına sahip oldukları saptanmıştır. Sonuç olarak; ALL tedavisi, literatürde önceden bildirilmiş kuron/kök anomalileri ya da hipoplazi gibi dişlerde bir takım düzensizliklere yol açtığı gibi dişsel gelişimi de olumsuz etkileyebilmektedir.
Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a life-threatening hematological disease primarily affecting children at any age. Treatment currently consists of chemotherapy sometimes in combination with head irradiation. The aim of this study was to investigate the effects of ALL therapy in dental maturation and changes in the orofacial area of children. 64 children, divided into two groups- Group I (ALL children), Group II(healthy children)- aged between 7-16 (mean age 10,34±2,94 ) were investigated to determine the dental maturation levels, oral health status and orofacial changes by clinical and radiographic examination. Dental maturation was determined by Demirjian?s method and MIH related enamel changes were classified on a scale according to Wetzel and Reckel. DMF(T) index, Silness-Löe Plaque and gingival indexes, sulcus bleeding- pocket depth measurements were also done to determine the oral health status. There?s no statistically significant difference were found between children?s DMF(T), DMF(S), df(t), df(s) values. Although children in Group I had a delayed dental maturation than the healthy controls; there was a positive significant correalation between the chronological age and the dental age according to the Demirjian?s method in the two groups. The end result of treatment for ALL is delayed tooth maturation in addition to the previously documented risks of developmental dental anomalies in the literature, like hypoplasia and crown/root anomalies.