Tez No İndirme Tez Künye Durumu
253854
Akçaabat;lı mahalli sanatçılar / Local artists of Akçaabat
Yazar:HAKAN GÜNEL
Danışman: ÖĞR. GÖR. CİHANGİR TERZİ
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Müziği Ana Bilim Dalı
Konu:Müzik = Music
Dizin:Mahalli sanatçılar = Local artists ; Sanatçılar = Artists ; Trabzon-Akçaabat = Trabzon-Akçaabat
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
153 s.
Trabzon'a bağlı Akçaabat ilçesi; tarihi boyunca Pontus, Roma, Bizans, Kommerler, Türk beylikleri, Selçuklular, Osmanlılar ve günümüz Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği içerisinde yer almasına karşın görülen o ki, dil ve din haricinde asırlar boyunca sosyo-kültürel açıdan sabit folklorik özelliklerini korumuştur. Nitekim, böylesine derin bir kültürün sanatçı temsilcileri dün olduğu gibi günümüzde de mevcudiyetini sürdürmektedir. Mahalli sanatçılar adı altında toparlayabileceğimiz yöre sanatçılarımız kökten gelen birikimlerini kendi yetenekleri doğrultusunda şekillendirerek bölge müzik ve oyun kültürüne önemli katkılar sağlamıştır.Saha çalışması süresince yakın tarih ve günümüzde yaşayan mahalli sanatçılar beş kategoride toparlanarak sanatsal ve biyografik yönleri ve ürünler tez kapsamı içerisinde ele alınmıştır.
Akçaabat county, which is connected to Trabzon, had preserved its? fixed folkloric characteristics, except the language and religion, regarding the socio-cultural angle for centuries, even though it was under the reign of Ponthus, Rome, Byzantine, Commers, Turkish states, Seljuks, Ottomans and today?s Turkish Republic. Thus, the artist representatives of such a deep culture are also present today as they were yesterday. The artists of the region, whom we can call local artists, had shaped their experiences coming from their roots within the direction of their own skills and they made important contributions to the music and game culture of the region.During the field research, the local artists who lived in recent dates and the contemporary ones were classified under five categories and their artistic and biographic aspects together with their products were documented within the content of the thesis