Tez No İndirme Tez Künye Durumu
302295
5170 sayılı Kanun'un insan haklarına ilişkin uluslararası antlaşmaların Türk Hukukundaki konumuna etkisi / Impact of the Law numbered 5170 on the status of international agreements on human rights
Yazar:OSMAN İPKİN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. KEREM ALTIPARMAK
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Anlaşmalar = Agreements ; Kanunlar 5170 sayılı = Laws 5170 numbered ; Kanunlar = Laws ; Temel haklar = Fundamental rights ; Türk Hukuku = Turkish Law ; Uluslararası Hukuk = International Law ; Uluslararası sözleşmeler = International conventions ; Özgürlük = Freedom ; İnsan hakları = Human rights
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
130 s.
Bu çalışmada, 2004 değişikliği ile Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına eklenen ?Usûlüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.? cümlesinin anlam ve kapsamının belirlenmesi amaçlanmıştır.Çalışmanın ilk bölümünde, genel olarak 2004 değişikliği öncesi uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki yeri hakkındaki farklı görüşler, ikinci bölümde, değişikliğin temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki yerine etkisi ve ek cümlenin akla getirdiği sorular ele alınmıştır. Üçüncü bölümünde ise, kanun ve antlaşma hükümlerinin çelişmesi halleri ve bunun tespiti ile yasama, yürütme ve yargı organlarının çelişme hallerinin çözümündeki rolleri ve özellikle Anayasa Mahkemesinin bu konudaki konumunun önemi incelenmiştir.
In this dissertation it is aimed at disclosing the extent and meaning of the sentence ?In the case of a conflict between international agreements in the area of fundamental rights and freedoms duly put into effect and the domestic laws due to differences in provisions on the same matter, the provisions of international agreements shall prevail.? which has been added to the final paragraph of 90th article of the Constitution with the 2004 amendment.In the very first section of this work, in general, different views on the legal status of international agreements in domestic law prior to 2004 amendment and in the second section the effect of the mentioned amendment on the international agreements in the area of fundamental rights and freedoms and the questions generated by the sentence added are addressed. In the third section, possible contradictions between international agreement and domestic law provisions and the determination of those contradictions as well as the roles of judiciary, legislative and executive organs in resolving the contradictions concerned and specifically the importance of the position of the Constitutional Court on the issue.