Tez No İndirme Tez Künye Durumu
144628
Teaching English through American short stories in Anatolian and superior high schools in Turkey / Türkiyede'ki Anadolu liselerinde süper liselerde İngilizce'nin Amerikan kısa hikayeleri yoluyla öğretimi
Yazar:KAĞAN KAYA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SUNA AKALIN
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngilizce Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Amerikan edebiyatı = American literature ; Kısa hikayeler = Short stories ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öykü tabanlı öğrenme yöntemi = Storyline method ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2004
88 s.
VI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE'DEKİ ANADOLU LİSELERİNDE VE SÜPER LİSELERDE İNGİLİZCE' NİN AMERİKAN KISA HİKAYELERİ YOLUYLA ÖĞRETİMİ Kağan Kaya Danışman : Yrd. Doç. Dr. Suna AKALIN 2004 - SAYFA : 79 Jüri : Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER Yrd. Doç. Dr. Selma ELYILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Suna AKALIN Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki Anadolu Liselerinde ve Süper Liselerde orta seviyedeki öğrencilere Amerikan Kısa Hikayesi yoluyla İngilizce'nin gerçek kullanımını göstermek, Amerikan kültürünü ve sosyal hayatını tanıtmak, İngilizce bir edebi eseri okumayı sevdirmek, ayrıca İngilizce öğretmenlerine bu alanda rehberlik etmektir. Bu tezde, edebiyat ve dil arasındaki ilişki belirtilmiş, edebiyatın dil öğretiminde kullanılmasının eski bir yöntem olmadığı vurgulanmıştır. Amerikan Kısa Hikayelerinin İngilizce öğretiminde kullamlmasımn yararlan belirtilmiş, İngilizce öğretmenlerine örnek ders planı ve materyal seçimi için öneriler sunulmuştur. Tezin hazırlanmasında öncelikle, Erzurum Lisesi ve Mecidiye Anadolu Lisesi öğretmenlerine bir anket ve ayrıca Erzurum Lisesi YDA 9. sınıf öğrencilerine bir envanter uygulanmıştır. Sonuçlar yüzde çalışması ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre, Amerikan Kısa Hikayelerim İngilizce öğretiminde Anadolu ve Süper Liselerinde İngilizce ders kitaplarım desteklemek amacıyla orta seviyedeki öğrenciler için kullanmanın oldukça faydalı olacağı ortaya çıkmaktadır.
V ABSTRACT MASTER THESIS TEACHING ENGLISH THROUGH AMERICAN SHORT STORIES IN ANATOLIAN AND SUPERIOR HIGH SCHOOLS IN TURKEY Kağan Kaya Supervisor : Asst Prof. Suna AKALIN 2004 -PAGE: 79 Jury : Prof. Dr. Kemalettin Yİ?İTER Asst. Prof. Selma ELYILDIRIM Asst. Prof. Suna AKALIN The aim of this study is to demonstrate the real use of English to the intermediate level students of Superior High Schools and Anatolian High Schools, to introduce them American culture and social life, to make them keen on reading English literary works through American short stories, and also, to guide English teachers in this area. In this thesis, the relationship between literature and language has been stated. It has been emphasized that using literature in teaching language is not an old method. The contributions of using American Short Stories in teaching English have been stated. A sample lesson plan and some suggestions for selecting appropriate materials have been presented to the language teachers at the point of using these stories in teaching English. At the stage of preparing the thesis, first, a questionnaire for Erzurum High School and Mecidiye Anatolian High School teachers and an inventory for Erzurum Superior High School 9th grade students have been applied. The data were analysed through a percentage study. According to the data verified, it is reported that using American short stories is quite beneficial for intermediate level students in Anatolian and Superior High Schools in teaching English to support English textbooks.