Tez No İndirme Tez Künye Durumu
268824
A design based research on the use of a blended learning environment / Karma öğrenme ortamı kullanımı üzerine tasarım tabanlı bir araştırma
Yazar:NURAY GEDİK
Danışman: DOÇ. DR. ERCAN KİRAZ ; PROF. DR. M. YAŞAR ÖZDEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Hibrit yöntem = Hybrid method ; Web tabanlı eğitim = Web based education ; Öğrenci görüşleri = Opinions of students ; Öğretim teknikleri = Teaching techniques ; Öğretim teknolojileri = Instructional technologies ; İnternet = Internet
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2010
304 s.
Bu çalışmanın amacı karma öğrenme ortamı tasarımına yönelik olarak öğrenci ve öğretmen deneyimlerini ve algılarını incelemek ve bu süreçteki kritik hususları belirlemektir. Tasarım tabanlı araştırma deseni kullanılan çalışmada üçüncü sınıf üniversite öğrencilerinden veri toplanmış ve nitel yaklaşımlardan yararlanılmıştır. Temel araştırma deseninde olgubilim çalışmalarındaki sezgisel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Görüşmeler, anketler, dökümanlar, gözlem notları, öğretmen güncesi ve haftalık yanıtıcı günceler temel veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Veriler ön çalışma, pilot çalışma ve uygulama olmak üzere üç dönemde toplanmıştır.Öğretmene ait verilerin analizi sonucunda karma ortam analizi sürecinde ihtiyaç ve öğretimsel şartlar üzerinde durulurken, tasarım ve geliştirme sürecinde pedagojik yaklaşım, ders materyalleri ve dökümanları, ders organizasyonu, etkileşim ve öğretmen ve öğrenci rolleri üzerinde durulduğu ortaya çıkmıştır. Uygulama döneminde karşılaşılan kolaylıklar öğrencinin ilgi ve katılımını potansiyel olarak artırma, esneklik, öğrenci gelişiminin kolay takibi, artan etkileşim ve iletişim olarak sıralanmıştır. Zorluklar ise iş yükündeki artış, zaman yönetimi ve ortamlar arasındaki çakışmalar olarak belirtilmiştir. Öğrenciler açısından karma öğrenme ortamı motivasyonu artırmış, iletişim ve fikirleri özgürce ifade edebilme fırsatını vermiş ve öğrenmeyi pekiştirici bir ortam sağlanmıştır. Yaşanan zorluklar ise iş yükündeki artış, kültürel ve teknik sıkıntılar olarak belirtilmiştir.Çalışma sonunda bulunan kritik hususlar ortam, pedagojik çerçeve, öğretmen yeterliliği ve teknik konulardır. Sonuç olarak karma öğrenme ortamlarının sunduğu kolaylıklarla yüksek öğrenimde önemli bir yaklaşım olabileceği, ancak aynı zamanda kendine özgü engellere sahip olduğu ifade edilebilir. Ayrıca karma öğrenme ortamı tasarımının diğer öğrenme ortamlarından en önemli farkının kullanılan ortamların dengesini kurabilecek tasarım süreçleri içermesi olduğu öne sürülebilir.
The purpose of this study is to examine and describe student and instructor experiences and perceptions of course design, and identify the critical issues regarding the use of a blended learning environment. A design based research (DBR) framework with qualitative approaches was carried out by collecting data from an undergraduate course offered to sophomores. The primary approach was phenomenology using the lens of heuristic inquiry. Interviews, questionnaires, documents, observation notes, instructor diary, and weekly reflection reports were the main data sources. Data were collected in three periods: preliminary study, pilot study, and actual implementation.The results of instructor experiences revealed that instructor considerations for the analysis period centered on needs and context. The design and development considerations centered on pedagogical approach, course materials and documents, course organization, interaction, and instructor-student roles. The enablers (benefits and opportunities) of the implementation period included arousing student interest and participation potentially more, having flexibility, saving time, tracking student progress more easily, and increased interaction, collaboration, and communication opportunities. The barriers (challenges and limitations) were increased workload, difficulties related to the course and time management, overlaps, and creating harmony among F2F and online environments. The students mentioned interaction and communication opportunities, increased motivation, opportunity to voice opinions, and reinforcement of learning as enablers of the blended learning environment. The barriers were increased workload, cultural and technical barriers and dependability of environments. The critical issues were found to be context, pedagogical framework, instructor competency, and technical issues.It can be concluded that use of blended learning environments can be regarded as a paramount initiative for the higher education institutions by maximizing the enablers of both environments but also has its unique barriers to consider. The results also implied that it is the decisions on the instructional design approaches for creating balance in the course activities that is critical to blended learning environment designs.