Tez No İndirme Tez Künye Durumu
262297
Radikal demokrasi ve Türkiye'deki siyasi partiler(Radikal demokrasi kuramlarına 60. yasama döneminde TBMM'de grubu bulunan partilerin bakış açıları) / Radical democracy and political parties in Turkey
Yazar:EROL BAYTOK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. EMRE TOROS
Yer Bilgisi: Atılım Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:Adalet ve Kalkınma Partisi = Adalet ve Kalkınma Party ; Barış ve Demokrasi Partisi = Barış ve Demokrasi Party ; Cumhuriyet Halk Partisi = Cumhuriyet Halk Party ; Demokrasi = Democracy ; Milliyetçi Hareket Partisi = Milliyetçi Hareket Party ; Radikal demokrasi = Radical democracy ; Siyasi partiler = Political parties ; TBMM = Turkish Grand National Assembly
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
116 s.
Bu tezin amacı politik kuramcılar Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau tarafından kaleme alınan ?Hegemonya ve Sosyalist Strateji?de incelenen Radikal Demokrasi Kuramı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin programlarında nasıl ele alındığını incelemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.?Radikal Demokrasi? projesi dünyada demokrasi krizinin yaşandığı bir dönemde ortaya atılan önemli bir tez olmuştur. 20. yüzyılın, son çeyreğinde yaşadığı yüzyılın ikinci büyük ekonomik krizin olgunlaştığı aynı dönemde post-Marksist eğilimlerin de ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak amacıyla mevcut siyasanın yeniden okunmasıyla geliştiğini söylemek mümkündür.Çalışmada Türkiye gibi demokrasinin hala tam olarak kurumsallaşmadığı, özümsenmediği bir toplumda dünyadaki demokrasi ile ilgili sorunlara çare olma iddiasıyla ortaya çıkan bir kuram incelenmiştir.Farklı toplumsal düşüncelerin siyaset arenasında yer almasının, temel hakların ve özgürlüklerin tam anlamıyla uygulanmasının ve uygulanırlığının denetlenmesinin önemli kontrol araçlarından siyasal partiler, Radikal Demokrasi modelinin toplum tarafından benimsenmesinde ve devlet aracılığıyla gündelik yaşama yerleştirilmesinde başrol oynarlar.Türkiye Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan dört siyasi partinin, AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin programları Radikal Demokrasi Kuramı açısından incelenmiştir. Gerçekleştirilen bu incelemenin sonunda parti programlarının Radikal Demokrasi modeli ile uyumluluk düzeylerinin tatmin edici olmadığı belirtilmiştir.
The aim of this thesis is to examine programmes of the political parties that have established group in the Turkish Grand National Assembly (TBMM). This examination was carried out in the light of the Radical Democracy Theory developed by Chantal Mouffe and Ernesto Laclau. C. Mouffe and E. Laclau explained the Radical Democracy Theory in their book titled Hegemony and Socialist Strategy. The qualitative research model has been used in this thesis.Radical Democracy project has become an important thesis in a period while there was democracy crisis in the world. It is possible to note that while there was the second biggest economic crisis of the century in the last quarter of the 20th century; post-Marxist doctrines were also developed via analysing the existing political circumstances once again.A theory, which argues to produce solutions to problems of the democracy in the world, was examined for Turkish society that has not internalized democracy yet and does not have an institutionalised democracy.Political parties, which are important tools to involve different social thoughts in political arena, control implementation and applicability of the basic rights and freedoms completely, have a key role for internalization of the Radical Democracy model by the society and implementation it into the daily life by the state.Programmes of the four political parties, Justice and Development Party (AKP), Republican People's Party (CHP), Nationalist Movement Party (MHP) and Peace and Democracy Party (BDP) all have group in the TBMM, were examined in the light of the Radical Democracy Theory. It has been determined that political parties programmes are not compatible with the Radical Democracy model at a satisfactory level.