Tez No İndirme Tez Künye Durumu
124596
AB`de sosyal politikalar ve işgücü politikasına yönelik etkileri: Türkiye için karşılaştırmalı bir analiz / Social politcs in EU and its effects on labour markets
Yazar:CEM DOĞAN
Danışman: PROF.DR. KEMAL YILDIRIM
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Avrupa Birliği = European Union ; Ekonomi = Economy ; Ekonomik etki = Economic effect ; Küreselleşme = Globalization ; Sosyal politika = Social policy ; Yeni teknolojiler = New technologies ; İş gücü politikaları = Labour policies
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2003
235 s.
Teknolojik gelişimin büyük bir hızla ilerlediği nüfus hareketliliğinin yoğunlaştığı siyasal belirsizliklerin arttığı günümüzde piyasa olarak adlandırılan sistemde yaşanan dengesizlikler de çeşitlenmektedir. Bu koşullarda dünya ekonomileri açısından resesyon beklentilerinin yoğunlaşması beklenen büyüme değerlerinin küçültülerek revize edilmesi az gelişmiş ülkelerin artan kamu açıkları, gelişmekte olan ülkelerde yaşanan istikrarsızlıklar ve gelişmiş ülkelerde genel olarak yoğunlaşan işsizlik, sosyal politikalar ve işgücü piyasaları açısından yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kapsamda tezin birinci bölümünde sosyal politikanın gelişimi ve özellikle küreselleşme olarak adlandırılan yaklaşık 20 yıllık süreçte işgücü piyasalarında ortaya çıkan değişim incelenmiştir. İkinci bölümde Avrupa Birliği projesinin sosyal politikalar açısından ulaştığı boyut belirlenmeye çalışılmış ve ayrıca AB özelinde işgücü piyasalarının değişen niteliği üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise Türkiye ekonomisi açısından sosyal politikaların gelişimi ve işgücü piyasalarının niteliği irdelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu bölümde sosyal politika ve işgücü piyasaları açısından AB ile karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Son olarak ampirik bir analiz çerçevesinde Türkiye ekonomisinin başat sorunlarından biri olarak varlığını sürdüren ıssızlık sorunu ile bağlantılı olduğu düşünülen değişkenler arasındaki ilişki 1980'den bu yana ortaya çıkan değerler kapsamında analiz edilmeye çalışılmıştır.
Today, on which the technological development proceeds in a very rapid time the population movement becomes dense and the political uncertainly increases the unbalances lived in this system that is also called "The Marketing" diversify. In these conditions, the expectations of the recession in terms of the world economy, the revision of the expected growth values by decreasing, the increasing values of the "Public Depth", the instability of the developing countries and the unemployment which is increasing in the developed countries generally cause new tendencies about social policies and labor markets. With this concept in the first part of the thesis, the development of the social policies and especially in the 20 year old period which is also called "globalization period" the change occurred in the labor markets was searched. In the second parts the dimension that European Union project reached in terms of the social project was tried to be mentioned and also in particular with the European Union the changing quality of the labor markets was mentioned. In the third part, in terms of the Turkish economy the development of the social policies and the quality of the labor markets was tried to be studied. A comparative evaluation with European Union was tried to be made in terms of the social policies and labor markets. In conclusion, the connection between the variables that is connected with the unemployment problem which has existed as the main problem of Turkish economy has been tried to be analyzed with the concept of the values since the 1980's.