Tez No İndirme Tez Künye Durumu
261373
Barak Türkmenleri / Barak Turkomans
Yazar:GÜLDEN ZEYREK
Danışman: PROF. DR. İSMAİL ÖZÇELİK
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı / Türk Halk Bilimi (Folklor) Bilim Dalı
Konu:Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Tarih = History
Dizin:Barak = Barak ; Halk kültürü = Folk culture ; Türkmenler = Turkomans ; İskan = Settlement
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
148 s.
Ülkemizde Türkmen gruplarından bir tanesi olan ve çoğunluğu Gaziantep yöresinde yaşayan Barak Türkmenlerini konu aldığımız bu çalışmamız, giriş kısmı ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında Oğuz Türkmenleri ile alakalı genel bilgiler, Türkmen ve Yörük adına değinilmiştir.I. bölümde: Barak adı, Barakların Horosan'dan Anadolu'ya göçleri ve bugün yaşadıkları yerler, Osmanlı İdaresi altında bulundukları yerlerden Rakka'ya iskân edilişleri ve bu süreçte karşılaştıkları hadiseler konu edilmiştir. II. bölümde: Barak Türkmenlerinin örf ve âdetleri çerçevesinde doğum ve ölüm, evlilik ve düğün, giyim, inanç, sözlü edebiyat, Barak şairleri ve türküleri anlatılmıştır. Bu çalışma yapılırken çoğunlukla tetkik eserler ve makalelere başvurulmuştur. Ayrıca Kırıkkale İli'nde bulunan Barak Köyleri'ne gidilerek saha araştırmaları da yapılmıştır.
Our study, which focuses on Barak Turkmens who are one of the turkmen groups in our country and most of whom live in antep region, consist of an introduction and twosections. In the introduction section general information about the Oghuz Turks and Turkmen and Yoruk names are mentioned. In the first section the name Barak, immigration of Baraks from Khorasan to Anatolia, the places where they live today, their settlement from the places which were under Ottoman rule to Rakka and the events they faced during this process are explicated. In the second section birth and death, marriage and wedding, clothing, faith, oral literature, poets and folksongs of Baraks are given in the framework of customs and traditions of Barak Turkmens. During this study mostly survey studies and articles have been referred. At the same time Barak villages in Kırıkkale have been visited and field researches have been conducted.