Tez No İndirme Tez Künye Durumu
637510
Koroner anjiyografi ve perkutan koroner girişimlerde kullanılan cihaz ve sarf malzemelerinde ülkemizin dışa bağımlılığının değerlendirilmesi / Evaluation of our country's addiction on the equipment and consumable materials used in coronary angiography and percutaneus coronary initiatives
Yazar:HASAN BURAK İŞLEYEN
Danışman: PROF. DR. ERTUĞRUL OKUYAN
Yer Bilgisi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Kardiyoloji = Cardiology
Dizin:Anjiyografi = Angiography ; Araç-gereç ve donanımlar = Equipment and supplies ; Cerrahi işlemler-minimal girişimsel = Surgical procedures-minimally invasive ; Dışa bağımlılık = External dependence ; Hammadde = Raw material ; Koroner anjiyografi = Coronary angiography ; Tıbbi cihazlar = Medical devices
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2020
116 s.
Amaç:Dünyada çok hızlı teknolojik gelişmeler,küreselleşme, dijital bilgi kanallarınınyaygınlaşması ve meslektaşlar arası hızlı veri aktarımı sayesinde sürekli yeni girişimsel kardiyolojik işlemlere yönelim olmaktadır. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerdeki hasta potansiyelinin artmasıyla birlikte tıbbi cihaz ve sarf malzemlerine olan ihtiyaç arz-talep dengesini daha çok talep yönüne kaymaktadır. Bu talebin ülkemizde yerli kaynaklar ile karşılanmasını sağlayabilirsek TÜİK verilerine göre 1 yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar ülkemizde kalacağı hesaplanmaktadır. Gelişen sektörde ülkemizin en güncel veriler ile dünyadaki öz kaynak üretiminin belirlenmesini, ülkemizin sadece yerli ürünler ile devam edip edemeyeceğini, sektörde üretici ve ithalatçı büyük firmalar ile görüşerek problemin üreticilerin gözünden ele alınmasını, son olarak bu konuda son tüketici konumunda olan girişimsel kardiyologların pratikteki yerli ürünleri kullanımını ve memnuniyet oranlarını değerlendirmeyi amaçladık. Böylece çözüm önerileri ve yönelimleri belirleyerek tartışmak ve ileriye dönük hedefler belirlemeye çalıştık. Gereç ve Yöntem: Çalışmayı kendi içinde iki bölüme ayırdık. ilk bölümdesermayeleri en yüksek olan yerli tıbbi cihaz üreticisi ve/veya ithal edip piyasaya süren firmaların (yönretici) deneyimleri karşılaştırılarak mevcut durumları, üretim sürecinde yaşadıkları sorunlar, çözüm önerileri ve ileriye dönük hedefleri irdelenmiştir. Ayrıca Türkiye'nin tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri sektöründeki istatistiki veriler değerlendirilerek dışa bağımlılık düzeyimiz belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise girişimsel kardiyologların kateter labratuarında kullandığı tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinde ne kadar yerli ürünü tercih ettikleri ve ne kadar memnun kaldıkları anket analiz yöntemleri ile ortaya konmuş, ayrıca sektördeki dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik görüş ve önerileri değerlendirlmiştir. Bulgular: ilk bölümde yerli üretici konumundaki firmalar ile yapılan sözlü mülakatlarsonucunda sektörün hammaddeye , ileri teknoloji altyapısına ve Devlet desteğine ihtiyacı olduğuna ve yerli üretimin kısıtlı miktarda kendi ihtiyacımızı karşılayabildiği sonucuna vardık. İkinci bölümde ise 147 girişimsel kardiyolog ile yapılan anket sonucu yerli kateter, ptca balonu ve stentlerin kullanımının yetersiz düzeyde olduğu, bir çok hekimin ürünlerden memnuniyetsiz olduğu ve yeterli teknolojik gelişim göstermeleri ve ürün kalitesini arttırmaları halinde yerli üreticilerin ürünlerini kullanmaktan memnuniyet duyacaklarını müşahade ettik. Sonuç: Mevcut koşullarda tanısal ve girişimsel koroner işlemlerde yüksek oranda dışabağımlı olduğumuz gözlemlenmektedir. Tıbbi cihaz ve sarf sektöründe milli politikalar belirlenerek, Devlet-Üniversite-Sanayi ve Hekim iş birliğiyle üretim kalitesinin arttırılması ve ürünlerin sahadan gelecek geri dönüşlerle dizaynının ve iyileştirilmesinin sağlanmasının önemi büyüktür ve aktif olarak uygulanması gerekmektedir. Yaptığımız çalışma sonucunda vardığımız kanaat yerli ürünlerin yeterli kalitede olması halinde %75.5' lik bir hekim grubu tarafında destek göreceği şeklindedir.
Objective: With the rapid technological developments in the world, globalization, thespread of digital information channels and rapid data transfer among colleagues, there is always a trend towards new interventional cardiological processes. However, with the increasing potential of patients in developing countries, the need for medical devices and supplies shifts the supply-demand balance towards the demand side. If we can meet this demand with domestic resources in our country, it is calculated that approximately 1.5 billion dollars will remain in our country in 1 year. In the developing sector, the determination of our country's equity production with the most up-to-date data, whether our country can continue with only domestic products, discussing with the major manufacturers and importers in the sector, addressing the problem through the eyes of the manufacturers, and finally using the domestic products in practice in the end consumer position. and we aimed to evaluate the satisfaction rates. Thus, we tried to discuss solutions and to determine forward-looking goals by determining solutions and trends. Material and Method: We divided the study into two parts. In the first part, bycomparing the experiences of the domestic medical device manufacturers with the highest capital and / or of the companies (importers) that imported and placed them on the market, current situations, problems encountered during the production process, solution suggestions and forward targets were examined. In addition, our Turkey's dependence on foreign supplies of medical equipment and evaluating the level of statistical data in the sector is to be determined. In the second part, how many domestic products they prefer and how satisfied they are in the medical devices and consumables used by the interventional cardiologists in the catheter laboratory, and their opinions and suggestions for reducing foreign dependency in the sector are evaluated. Findings: In the first part, we concluded that the sector needs raw materials, high-techinfrastructure and State support, and that domestic production can meet our own needs in a limited amount, as a result of the oral interviews made with companies that are local producers. In the second part, as a result of the survey conducted with 147 interventional cardiologists, we observed that the use of local catheters, PTCA balloons and stents is inadequate, many physicians are dissatisfied with the products and they will be pleased to use their products if they show sufficient technological development and improve product quality. Conclusion: It is observed that we are highly dependent on external diagnosis andinterventional coronary procedures. By determining national policies in the medical device and consumables sector, it is of great importance to increase the quality of production and to ensure the design and improvement of the products with the returns from the field and it should be actively implemented. The conclusion we reached as a result of our work is that if domestic products are of sufficient quality, they will be supported by a group of 75.5% physicians.