Tez No İndirme Tez Künye Durumu
474941
A critical analysis of research trends in educational technology theses and dissertations in Turkey / Türkiye'de eğitim teknolojisi alanında yapılmış tezlerin araştırma eğilimleri yönüyle eleştirel analizi
Yazar:AYŞE GÜL KARA AYDEMİR
Danışman: YRD. DOÇ. DR. GÜLFİDAN CAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2017
221 s.
Bu çalışmanın birinci amacı, Türkiye'de Eğitim Teknolojisi lisansüstü programlarındaki güncel araştırma eğilimlerini bulmak ve bu araştırma eğilimlerini etkileyen olası faktörleri Eğitim Teknolojisi lisansüstü programlarında çalışan öğretim üyelerinin de bakış açılarından inceleyerek ortaya çıkarmaktır. İkinci olarak bu çalışmanın amacı öğretim üyelerinin alanın geleceği ile ilgili beklentilerini ve Eğitim Teknolojisi alanını bugünden daha iyi bir noktaya taşımak için önerilerinin neler olduğunu anlamaya çalışmaktır. Bu çalışma eleştirel kuram çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışmanın amaçlarına ulaşmak için eleştirel araştırma yöntemi ve sıralı olarak iki farklı veri toplama tekniği kullanılmıştır. İlk aşamada, Türkiye'deki Eğitim Teknolojisi lisansüstü programlarında 1996-2016 yılları arasında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezlerindeki araştırma yöntemlerindeki ve seçilen araştırma konularındaki eğilimlerin ortaya çıkarılması için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu aşamada 705 adet yüksek lisans ve doktora tezi incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, Eğitim Teknolojisi araştırma eğilimlerinin oluşmasına etki eden nedenleri ortaya çıkarmak ve bunun yanı sıra öğretim üyelerinin alanın geleceği ile ilgili beklentilerini anlayabilmek için derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu görüşmeler Eğitim Teknolojisi lisansüstü programlarda çalışan on bir öğretim üyesi ile yapılmıştır. İçerik analizinden elde edilen bulgulara göre, Eğitim Teknolojisi alanındaki araştırmalarda nicel araştırma yöntemleri hakim durumdadır. Buna rağmen son on yılda nitel araştırma yöntemleri araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Bu çalışmanın gün yüzüne çıkarttığı bir diğer husus ise incelenen tezlerde eleştirel araştırma yöntemlerinin kullanılmamış olmasıdır. En çok tercih edilen araştırma konuları öğrenme ortamları, eğitim/öğretimin veriliş yöntemi, yeni çıkan teknolojiler ve yeni çıkan teknolojilerin kabulüdür. Bu araştırmanın başka bir bulgusu da incelenen tezlerde sosyal, kültürel ve politik konulara yeterince yer verilmemesidir. Görüşme sonuçlarına göre Eğitim Teknolojisi araştırma eğilimlerinin oluşmasını etkileyen etmenler güdüleyici faktörler ve araştırmada teknolojiyi algılayış biçimin etkisi olarak bulunmuştur. Bunun yanı sıra, daha iyi bir eğitim teknolojisi araştırması için öneriler ve geleceğe yönelik öngörüler görüşme tekniği ile elde edilen diğer bulgulardır. Bu araştırmanın bulguları ışığında hem araştırmaya yönelik hem de uygulamaya yönelik öneriler sunulmuştur. Bu çalışmada Eğitim Teknolojisi alanının kör noktalarının görülmesi sağlanmıştır. Böylece Eğitim Teknolojisi alanında eğitim gören lisansüstü öğrencilere, alanda çalışan akademisyenlere, karar alıcı kişilere ve alanda çalışan uygulayıcılara daha iyi bir Eğitim Teknolojisi araştırması için öneriler sunulmuştur.
The first aim of this study is to explore the current research trends in the context of graduate programs in the field of Educational Technology in Turkey, and uncover the possible factors that influence these research trends from the perspective of faculty members working at Educational Technology graduate programs. Secondly, this study aims to understand faculty members' expectations for the future of the field, and their suggestions on how to make Educational Technology field better than as it is today. This study is informed by critical theory. To achieve the aims of the study critical inquiry method is used. Two different data gathering techniques were used sequentially. In the first phase, content analysis technique is used to explore current research methods and topics trend in theses and dissertations completed in Educational Technology graduate programs in Turkey. In this phase, 705 theses and dissertations were analyzed from 1996 to 2016. In the second phase of the study, in-depth interviewing technique was used to uncover factors that have been influential on educational technology research trends, and to understand faculty members' expectations for the future of the field. Interviews were conducted with eleven faculty members working in Educational Technology graduate programs. The findings of the content analysis indicated that Educational Technology research is dominated by quantitative research designs. However, qualitative research designs have gained the attention of researchers in the last ten-years. The current study addressed that critical methods in the examined theses and dissertations were overlooked. The most preferred research topics were identified as learning environment, delivery method of training and instruction, emerging technologies and acceptance of emerging technologies. The results also showed that social, cultural, and political issues have been largely silenced in the examined theses and dissertations. The findings of in-depth interviews showed that the factors that have been influential on Educational Technology research trends are motivational factors, and influence of the way of thinking about technology. Besides, the interview findings present suggestions for better educational technology research, and predictions for the future of the field in Turkey. The results of this study presents implications for research as well as educational technology graduate students, educational technology scholars, policy makers and practitioners for better educational technology research by addressing blind spots of the field and provides suggestions on how it could be better than it is today.