Tez No İndirme Tez Künye Durumu
93941 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study on computer applications in teaching writing at the department of basic English at the Middle East Techinical University / Ortadoğu Teknik Üniversitesi Temel İngilizce Bölümü`nde yazı öğretiminde bilgisayar uygulamaları üzerine bir çalışma
Yazar:SENEM DONAT
Danışman: PROF.DR. DENİZ ZEYREK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:ATM ağları = ATM networks ; Bilgisayar destekli öğretim = Computer assisted instruction ; Elektronik posta = Electronic mail ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazı yazmak = Write ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2000
104 s.
oz ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜNDE YAZI ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Donat, Senem Yüksek Lisans, İngiliz Dili Öğretimi Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Deniz Zeyrek Aralık 2000, 104 sayfa Bu çalışmanın amacı hazırlık öğrencilerinin İnternet, elektronik posta ve yazı programına dayalı çeşitli yazı aktivitelerinin yazı müfredatına eklenmesine karşı tepkilerini ve bu uygulamaların öğrencilerin fikir üretme, düzen, imla ve noktalama işaretleri konularında ilerlemeye yol açıp açmadığını incelemektir. Bu çalışma Ortadoğu Teknik Üniversitesi Temel İngilizce Bölümünde 18 hazırlık okulu öğrencisiyle 1999 bahar döneminde yürütülmüştür. Kullanılan veri toplama araçları anket, görüşmeler, öğrencilerin dönem içerisinde ilk ve son yazdıkları kompozisyonlar, bunların üç jüri tarafından değerlendirilmeleri ve öğrencilerin çalışma başlamadan önceki ve çalışmadan sonraki yazı sınavlarından aldıkları notlardır, öğrenciler iki haftalık İnternet,elektronik posta ve yazı programı kullanmaya yönelik eğitimden geçirilmişlerdir. Bu eğitimin sonunda İnternet, elektronik posta ve yazı programı kullanarak yapılan yazı aktiviteleri yazı müfredatına eklenmiştir. Öğrenciler İnternet ve yazı programını kullanarak bir proje hazırlamaya başlamışlardır. Dönem sonunda bu proje kompozisyonları teslim edilmiştir. Öğrencilerin dönem başında bilgisayar destekli yazdıkları ilk kompozisyonlar ve proje kompozisyonları fikir üretme, düzen, imla ve noktalama işaretleri açısından üç jüri tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonucunda öğrencilerin bu konularda ilerleme kaydettiği görülmüştür. Öğrencilerin çalışma başlamadan önce aldıkları yazı notlarıyla, son yazı sınavında aldıkları notlar karşılaştırıldığında da öğrencilerin yazı becerisinde ilerleme kaydettikleri görülmüştür. Öğrencilerle dönem sonunda yapılan görüşmelerde İnternet, elektronik posta ve yazı programı kullanımından yaralandıkları, yazı becerilerini geliştirdikleri ve bilgisayar kullanımlı yazı öğrenimine olumlu tepkiler gösterdikleri görülmüştür. Anahtar Kelimeler: İnternet, Elektronik Posta, Yazı Programı, Yazı Becerisi, İnternet, Elektronik Posta ve Yazı Programına dayanan yazı aktiviteleri. VI
ABSTRACT A STUDY ON COMPUTER APPLICATIONS IN TEACHING WRITING AT THE DEPARTMENT OF BASIC ENGLISH AT THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Donat, Senem M.A. Program in English Language Teaching Supervisor: Prof. Dr. Deniz Zeyrek December 2000, 104 pages The purpose of this study is to examine the reactions of preparatory students to the integration of various writing activities based on the Internet, electronic mail and the word processor into the writing syllabus and to understand whether the integration of these applications into the writing syllabus leads to improvement in students' idea generation, organization, spelling and punctuation. This study was carried out at the Department of Basic English at the Middle East Technical University with 18 Pre-Intermediate preparatory school students in the 1999 spring term. The instruments used were a questionnaire, interviews, students' early and final essays and evaluations of these essays by three judges, and students' writing grades prior to and after the study. The students were given 111a two-week training in using the Internet, e-mail and the word processor. At the end of this training, writing activities using the Internet, e-mail and the word processor were integrated into the writing syllabus followed in class. Next, students started project work using the Internet and the word processor. At the end of the term, they submitted their final project essays. These essays and their first essays were evaluated by three judges in terms of variety of ideas, organization, spelling and punctuation. The grades showed that they improved in idea generation, organization, spelling and punctuation in the final essays. The improved grades that they got in the final writing exam given by the Department of Basic English also showed the students' improvement in the writing skill. The interview carried out with the students at the end of the term showed that students benefited from using the Internet, electronic mail and the word processor. They think that they improved their writing skills and enjoyed learning writing using computers. Keywords: Internet, Electronic Mail, Word Processor, Writing Skill, Writing activities using the Internet, Electronic Mail and the Word Processor. IV