Tez No İndirme Tez Künye Durumu
594130
4857 sayılı iş kanunu kapsamı dışında kalan işçiler bakımından fazla çalışma / Overtime in terms of employees who are outside the 4857 numbered labour act
Yazar:ERSAN KARATEKİN
Danışman: DOÇ. DR. SİYAMİ ALP LİMONCUOĞLU
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Fazla çalışma = Overtime ; Fazla çalışma = Overtime ; Kanunlar 4857 sayılı = Laws 4857 numbered ; İş Kanunu = Labour Law ; İş hukuku = Labour law ; İş süreleri = Working times ; İşçiler = Workers
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
94 s.
Bu çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan iş ilişkilerinde işçi tarafı olan kişilerin gerçekleştirdiği fazla çalışmayı ele almaktadır. İlk olarak iş hukukunun temel kavramları ile sujelerinin tanımları ele alınmış ve ardından iş sözleşmesi kavramı incelenmiştir. Temel kavramları inceledikten sonra 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4. maddesinde sayılan, İş Kanunu'nun uygulanmayacağı haller ayrı ayrı izah edilmiştir. Bu haller; deniz taşıma işlerinde yapılan sözleşmeler, gazeteciler ile yapılan sözleşmeler, tarım işlerinde yapılan sözleşmeler, hava taşıma işlerinde yapılan sözleşmeler, evlerde el sanatlarının yapıldığı işlerdeki sözleşmeler, ev hizmetlerinde yapılan sözleşmeler, rehabilite edilenlerle yapılan sözleşmeler ve profesyonel sporcularla yapılan sözleşmelerdir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun kapsamı dışında kalan iş ilişkilerini genel olarak üçlü bir tasnife tâbi tutmak mümkündür. Bu tasnif çerçevesinde ilk olarak deniz iş kolunda çalışan gemi adamlarının, ardından gazetecilerin ve son olarak da Türk Borçlar Kanunu'nun hizmet sözleşmesine ilişkin hükümlerinin uygulama alanı bulduğu iş ilişkilerinin; tâbi oldukları mevzuat, iş sözleşmeleri ve çalışma biçimleri incelenmiştir. Çalışmanın ana konusuna gelindiğinde fazla mesai kavramının tanımı yapıldıktan sonra, önce 4857 sayılı İş Kanunu'na göre fazla mesai konusu çok da ayrıntıya girilmeden ele alınmış, ardından; deniz ve basın iş kollarındaki iş ilişkilerinde fazla mesai konuları ayrıntısıyla incelenmiştir. Nihayet Türk Borçlar Kanunu'nun uygulama alanı bulduğu; ev hizmetlerinde yapılan sözleşmelerde, esnaf ve sanatkâr işyerlerinde, evlerde el sanatlarının yapıldığı işlerde, tarımsal yapı ve tarım işlerinde fazla mesai konuları ayrı ayrı incelenmiş ve çırakların fazla mesai yapma ihtimalleri konusunun da ayrıca üzerinde durulmuştur.
This thesis analyzes the; overtime work of labours in labour relations through which are out of the application area of the Labour Code (Law No: 4857) In the beginning of the thesis labour contract and the basic concepts are examined of the labour law. After the examination of the basic concepts, the conditions not subjeck to the Labour Code (Law No: 4857) -which are stated in article 4 of the Labour Code- are explored. As these contidions not subject to the Labour Code (Law No: 4857) are see trasnportation contracts,contracts signed with journalist, contracts signed about agricultural issues, air transportation contracts, contracts signed about have made handcrafts, contracts about house services, contracts signed with rehabilitaded people and finnaly contracts signed with proffessional sportsmen. The conditions which are out of the application area of the Labour Code (Law No:4857) can be classifired and examined in three groups. In the frame of this classifiretion, the regulations, labour contracts and working conditions of the shipmens, journalist an finnaly the labour relations which are subjeckt to the Turkish Code of Obligations (Law No: 6098) related to service agreement are examined. When we come the main subject of the thesis, after the description of the overtime work, overtime work according to the Labour Code (Law No: 4857) is mentioned in general frame and then the overtime work issues in marine and press labour lines examined in detail. And finnaly overtime work issues through conttacts about have services ... contracts signed about have made handcrafts and contracts signed about agricurtural structures and issues, -all of which are in the application area of the Turkish Code of Obligations (Law No: 6098)- are examined and the case of overtime work for apprentices is also analysed.