Tez No İndirme Tez Künye Durumu
285652
A study on cobalt adaptation and memory retention of freshwater bacteria isolates / Tatlısu bakteri izolatlarının kobalta adaptasyonu ve hafızada tutma süresi üzerine bir çalışma
Yazar:GÖZDE ÇITIR
Danışman: DOÇ. DR. AYŞE GÜL GÖZEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Bölümü
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:Bakteriler = Bacteria ; Hafıza = ; Kobalt = Cobalt ; Mikrobiyal = Mikrobial ; Mikrobiyal büyüme = Microbial growth ; Uyum = Adaptation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
104 s.
Bir tatlı su balığı olan Alburnus alburnus (gümüş) türündenönceden izole edilmiş olan yüzey mukus izolatlarının kobalta karşıdirençleri çalışılmıştır. Minimum inhibitör konsantrasyonu (MIC) toplamotuz altı izolat için belirlenmiştir. Bu direnç çalışmalarının sonuçları bizikobalt adaptasyonuna ve sonraki bellek tutma uyumu üzerinde deneytasarımı yapmaya götürmüştür. Seçilen üç izolat, karışık kültür ve tekizolatlı kültür olmak üzere inhibitör kobalt konsantrasyonuna maruzbırakılmıştır. Karışık kültür içinde rekabet ve dışlanma oluştuğukaydedilmiştir. Koloni oluşumundaki gecikmeler sıvı kültür içinde takipedilmiştir. Bazı izolatlar ortamdaki kobalta alıştırılmış, sabit zamanlıbüyümeler elde edilmiştir ve takiben kullanılan konsantrasyona adapteoldukları varsayılmıştır. Adaptasyon, hafızanın bir sonucu olarakdeğerlendirilmiştir. İlerleyen çalışmalarda kobaltsız ortamda yapılan birçok seri pasajdan sonra izolatların, kobaltlı ortamda, kobalta adapteolma durumunu hafızalarında ne kadar süre tuttukları takip edilmiştir.Gözlemlerimizde büyüme kantitatif olarak hem spekrofotometre ile hemde canlı koloni sayımı ile tespit edilmiştir. Koloni sayım sonuçları ilespektrofotometrede, ölçülen sonuçların birbiriyle örtüşmediğibelirlenmiştir. Yüksek koloni sayımının olduğu yerde, fotometriksonuçlar düşük bulunmuştur. Tolerans limitinin üstündeki kobaltkonsantrasyonunun hücrelerin boyutunda küçültmeye neden olduğu buhalde optik cihazların algısının altına düştüğü yorumu yapılmıştır.Çalışmamız izolatların bellek tabanlı mekanizmalar ile kobalta adapteolduklarını ve bir süre için bu belleği korumanın mümkün olduğunuişaret etmiştir.Anahtar Kelimeler: balık mukusunda yaşayan bakteriler, tatlısu, kobalt,direnç, MİK, adaptasyon, hafızada tutma, spektrofotometre, kolonisayımı, epigenetik.
The mucus-dwelling bacteria previously isolated from the surfaceof a freshwater fish species (Alburnus alburnus from Lake Mogan,Ankara), were studied to discover their cobalt resistance. The minimuminhibitory concentrations (MIC) were determined for a total of thirty sixbacterial isolates. The results of the resistance studies led us to designexperiments on adaptation to cobalt and subsequent memory retention.Three selected isolates were exposed to an inhibitory cobaltconcentration as a mixed culture and individually. The delayedformation of colonies along with competitive exclusion of one of theisolates in the mixed culture were recorded. The delay for colonyformation was followed up for liquid culture conditions. After some ofour isolates acclimated to cobalt and started to exhibit constant time ofgrowth period, it is assumed that they were adapted. We regardedadaptation as a result of memory formation. Next, we did a further studyto find out how long this memory could be retained via serial multiplepassages in cobalt free medium. We expressed our observationsquantitatively by measuring the growth by using spectrophotometer andby performing viable counts. Interestingly, where there was a high CFU,the photometric values were very low. We interpreted the finding suchthat the presence of cobalt above tolerance limits were causing sizereduction in the cells. So that their presence was underestimated byoptic devices in visible range. Our study hinted that freshwater bacteriawas adapting cobalt in a memory based mechanism and able to retainthis memory for some time.Key Words: fish mucus-dwelling bacteria, freshwater, cobalt,resistance, MIC, adaptation, memory retention,spectrophotometer, viable count, epigenetic