Tez No İndirme Tez Künye Durumu
595934
A new approach to 3-dimensional optimization of ultimate pit geometry for open pit mines with variable overall slope angles / Değişken genel şev açılı açık ocaklar için 3 boyutlu nihai ocak geometrisinin optimizasyonu için yeni bir yöntem
Yazar:FİRDEVS KÜBRA ALTUNTOV
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA ERKAYAOĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Maden Mühendisliği ve Madencilik = Mining Engineering and Mining
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
123 s.
Madencilik yüksek ekonomik risk taşıyan bir sektördür ve cevher yataklarının en uygun nihai ocak sınırlarının belirlenmesi, açık ocak madenlerinin fizibilitesini önemli derecede etkiler. En uygun nihai ocak sınırın belirlenmesinin gerekliliğinden dolayı, birçok araştırmacı operasyonel ve cevher bloklarını çıkarma sırası gibi kısıtlamaları ihlal etmeden ekonomik değeri maksimum seviyeye çıkaran farklı algoritmaları ve sezgisel yöntemleri ileri sürmüşlerdir. Öne sürülen yöntemlerin çoğunda, açık ocaktaki genel şev açısı değişimi sabittir; ama gerçek durumlarda maden ocağının farklı bölümlerinde şev açısı jeoteknik nedenlerden dolayı değişkendir. Genel şev açısı optimizasyonda önemli bir kısıtlama olduğundan ve şev duraylılığı için önemli olduğundan, genel şev açısı değişimi optimizasyon algoritmalarında dikkate alınmalıdır. Önceki araştırmalarda, genel şev açısı değişimini içeren yöntemler genellikle blokların çıkarılma önceliği dikkate alınarak oluşturulmuştur; ama bu yöntemler de değişken genel şev açılarını dahil etme bakımından yetersizdir. Bu probleme bir çözüm olarak, bu araştırmada genel şev açısı değişimini içeren yeni bir yöntemin uygulanması amaçlanmıştır. Bu tekniği uygulamak için, karma tamsayılı programlama ve kübik spline interpolasyonu kullanılmıştır. Bu teknik için Python programlama dili kullanılarak kod yazılmıştır. Önerilen yöntem dört açık ocak üzerinde uygulanarak doğrulanmıştır.
The mining activities have high economic risks and the determination of the optimum ultimate pit limit of an ore body greatly affects the economic feasibility of an open pit mine. Due to necessity of determining optimum pit limit, many researchers proposed different algorithms and heuristic methods which maximize economic value of a mine while satisfying operational constraints and extraction sequence constraints. In most of the proposed methods, overall slope angle variation in the pit is constant. However, in real situations, overall slope angle varies in different parts of the mine due to geotechnical reasons. Since overall slope angle is an important constraint in open pit optimization and it is a significant factor in terms of slope stability, overall slope angle variation should be taken into consideration in optimization algorithms. In previous studies, methods that include overall slope angle variation were generally formed according to precedency relationships among blocks, but these methods also have problems in creating variable overall slope angles. To overcome this problem, in this study, it is aimed to apply a new approach which includes overall slope angle variation in optimization of ultimate pit limits. For this purpose, mixed integer programming and cubic spline interpolation were utilized, and the application was performed by coding in Python Programming Language. The proposed method was verified by applying it to the four case studies.