Tez No İndirme Tez Künye Durumu
243225
Orta ve ciddi sekonder peritonitte planlı abdominal onarımın sonlandırılma kararında C-reaktif protein (CRP),IL-6, Leptin, Kortizol ve Caspase-3 değerlerinin etkisi / The impact of C-Reactive Protein (CRP), IL-6, Leptin, Cortisol and Caspase-3 on the decision of terminating planned abdominal repair in moderate and severe secondary peritonitis
Yazar:FARUK PEHLİVANLI
Danışman: PROF. DR. FATİH AĞALAR
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
Konu:Genel Cerrahi = General Surgery
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2009
76 s.
Orta ve ciddi sekonder peritonitte planlı abdominal onarımın sonlandırılma kararında CRP, IL-6, Leptin, Kortizol ve Caspase-3 değerlerinin etkisini araştırmaktır.Çalışmaya orta ve ciddi sekonder peritonitli ve APACHE II skoru ? 10 olan toplam 15 hasta alındı. İndeks ameliyat dahil olmak üzere ilk dört planlı relaparatomi seansında serum CRP, IL-6, leptin ve kortizol düzeyleri ile periton sıvılarında caspase-3 aktivitesi ölçüldü.Sekonder peritoniti olup mortalite gelişenlerde hasta yaşı ve 48. saat APACHE-II skoru, mortalite gelişmeyenlere göre anlamlı olarak yüksek olarak bulundu (p=0,026; p=0.001). Tüm hastalar için 0. saat (34.30, 3.77-479.30 (median, min-max)) ve 72. saat caspase-3 düzeyleri (13.47, 5.67-137.94) arası anlamlı fark bulundu (z=3.107, p=0.02). Dörtten az ve 4'ten fazla yıkama yapılan hastalar caspase-3 değerleri açısından karşılaştırıldığında; 4'ten az yıkama yapılanlarda caspase-3 değerleri arasında anlamlı bir azalma olduğu izlenmiştir (p=0.007). Dört ve 4'ten az yıkama yapılanlarda 0.saat caspase-3 değerleri (33.20, 7.13-479.30) ile 72.saat caspase-3 değerleri (14.15, 8.85-35.22) arasında anlamlı farklılık vardır. (z=2.845, p=0.004). Mortalite olan grubun caspase-3 değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmazken, mortalite olmayan grupta caspase-3 48. ve 72.saat değerlerinde anlamlı bir düşüş izlenmiştir (z=2.756, p=0.006; z=2.667, p=0.008). CRP, IL-6, leptin, kortizol seviyelerindeki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.CRP, IL-6, leptin, kortizol seviyesinin batın kapatılması kararında bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Peritoneal caspase-3 seviyelerindeki istatistiksel hızlı düşüş yıkama sayısını belirlemede yararlı olabilir. Bu nedenle 4 yıkamanın yeterli olduğu sonucuna ulaşılabilir. STAR yapılanlarda batın kapamada yıkama sayısının kaç olacağına ilişkin vekil parametre olarak caspase-3 seçilecekse, daha uzun sürelerdeki caspase aktivitesini değerlendiren çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: Açık karın, peritonit, caspase-3, IL-6, kortizol
The aim of this clinical prospective study was to investigate the impact of C-reactive protein(CRP), IL-6, leptin, cortisol and caspase-3 on the decision of terminating planned abdominal repair in moderate and severe secondary peritonitis.Fifteen patients with moderate and severe peritonitis, and APACHE II score ? 10 were enrolled into the study. Serum CRP, IL-6, leptine and cortisol levels and peritoneal caspase-3 activities were measured in the samples taken during the first four planned relaparatomies including index laparatomyFor the patients that died, APACHE II scores at 48 hours and age were significantly higher (p=0,026; p=0.001). For all patients, the caspase-3 activity at 0 hour (34.30, 3.77-479.30)( median, min-max) was significantly higher than the caspase-3 activity at 72 hours (13.47, 5.67-137.94). (z=3.107, p=0.02). Significant decrease was observed in caspase-3 activities of patients in whom peritoneal lavage was performed 4 or less times, when compared with caspase-3 activities of patients that underwent more than 4 peritoneal lavages. (p=0.007). For patients that underwent 4 or less peritoneal lavage, there was a significant difference for caspase-3 levels between 0 hour (33.20,7.13-479.30) and 72 th hours (14.15, 8.85-35.22) ( z=2.845,p=0.004). While there was no significant difference in caspase-3 levels for the mortality group, caspase-3 levels at 48 and 72 th hours were significantly lower in the group without mortality. (z=2.756, p=0.006; z= 2.667,p=0.008). Changes in CRP, IL-6, leptin and cortisol levels were not statistically significant.It was seen than there was no impact of CRP, IL-6, leptin, cortisol levels in making desicion of abdominal closure. Decrease in peritoneal caspase-3 activity may be useful in determining the number of peritoneal lavages. Accordingly, in patients with secondary moderate and severe peritonitis, four peritoneal lavages including the index operation are found to be sufficient in this study. If caspase-3 activity is to be chosen as a major criteria for abdominal closure in STAR patients, studies concerning caspase-3 levels of longer duration with more patients are needed.Keywords: Open abdomen, caspase-3, peritonitis, IL-6, cortisol