Tez No İndirme Tez Künye Durumu
639627
How does inflation vulnerability influence world economies?: Constructing a multidimensional index / Enflasyona kırılganlık dünya ekonomilerini nasıl etkiler?: Çok boyutlu bir endeks
Yazar:GÜRSU DEMİR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SITKI DEĞER ERYAR
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Finansal İktisat Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Ekonomik kırılganlık = Economic fragility ; Endeks = Index ; Enflasyon = Inflation ; Enflasyon Kırılganlık Endeksi = Inflation Vulnerability Index ; Kırılganlık = Vulnerability
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
124 s.
Mal ve hizmet fiyatlarındaki genel artış olarak tanımlanan enflasyonun dünya ekonomileri üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunmaktadır. Enflasyonun ekonomik büyüme ve refah açısından en büyük tehditlerden biri olduğu görülmektedir. Enflasyonun dünya ekonomileri üzerindeki önemi göz önüne alındığında, bu çalışma, örnek ülkelerin yüksek enflasyona maruz kalma risklerini ölçmek için bileşik ve çok boyutlu bir kırılganlık endeksi, yani Enflasyon Kırılganlık Endeksi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla endeks, enflasyon üzerinde yüksek etkiye sahip beş değişken üzerine inşa edilmiştir. Bu değişkenler arasında işsizlik oranı, mevduat faiz oranı, kişi başına düşen GSYH'deki büyüme oranı, döviz kuru büyüme oranı ve benzin fiyatlarındaki büyüme oranı yer almaktadır. Oluşturulan endeks, 2006 ile 2016 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Veri kısıtları göz önüne alındığında, farklı coğrafi bölgeleri ve ekonomi profillerini temsil eden toplam 77 ülke endekse dahil edilmiştir. Enflasyon Kırılganlık Endeksinin sonuçlarını analiz etmek için yüksek, orta ve düşük kırılganlık oranlarına sahip ülkelerden oluşan üç ana kategori oluşturulmuştur. Buna göre, çalışmanın bulguları, örnek ülkelerin çoğunun enflasyon kırılganlığı konusunda orta seviyede puanlara sahip olduğunu ortaya koymaktadır. İlgili yıllar arasında gerçekleşen ekonomik ve politik gelişmelerden dolayı Güney Afrika, Türkiye ve Brezilya gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler düşük kırılganlığa sahipken, Çin, Tayland ve Singapur gibi ülkeler ise yüksek kırılganlığa sahip ülkeler arasındadır. Bu da söz konusu ülkelerin yüksek enflasyon ile karşılaşma riskinin fazla olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca, çalışma yüksek enflasyonla karşılaşan ülkeler için belirli politika önerileri sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Kırılganlık, Birleşik Endeks, Enflasyon Kırılganlık Endeksi
Defined as the general increase in the price of goods and services, inflation has serious adverse impacts on world economies. It is seen that inflation is one the biggest threats against economic growth and welfare. Considering the importance of inflation on world economies, this study aims to construct a composite and multidimensional vulnerability index, namely the Inflation Vulnerability Index, to measure the sample countries' level of risks to experience high inflation. To this end, the index is constructed upon five variables that have a high influence on inflation. These variables include unemployment rate, deposit interest rate, GDP per capita growth rate, exchange growth rate, and gasoline prices growth rate. The constructed index covers the time period between 2006 and 2016. Considering the data limitations, a total of 77 countries representing different geographical regions and economy profiles are included in the index. To analyze the results of the Inflation Vulnerability Index, three major categories consisting of high, medium and low vulnerable countries are created. Accordingly, the findings of the study reveal that most of the sample countries have intermediary scores regarding inflation vulnerability. Due to financial and political events occurred between related years, both advanced and developing countries like South Africa, Turkey, Brazil are among the least vulnerable countries while China, Thailand and Singapore are among the most vulnerable countries, which means they are more likely to experience risks for high inflation. Moreover, the study provides certain policy recommendations for countries encountering high inflation. Keywords: Inflation, Vulnerability, Composite Index, Inflation Vulnerability Index