Tez No İndirme Tez Künye Durumu
303653
Korunmaya muhtaç çocukların din eğitimi / Religion education of the children in need of protection
Yazar:LEYLA KOZAN
Danışman: PROF. DR. ŞUAYİP ÖZDEMİR
Yer Bilgisi: Fırat Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı / Din Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Din = Religion
Dizin:Din eğitimi = Religious education ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
131 s.
İslam dini, çocuğu insanlık bayrağını taşımaya aday bir varlık olarak görmüş ve çocuğun bakım ve eğitimi üzerinde hassasiyetle durmuştur. Dinimiz çocuğun bakım ve eğitim görevini önce anne babaya verir, ancak onların yokluğu veya görevlerini yapamadıkları durumlarda bu görev devletin sorumluluğundadır. Ülkemizde de söz konusu çocukların korunması ve yetiştirilmesinin devletçe ele alınması, ilgili yasayla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Devletin sorumluluğunda olan bu çocuklara korunmaya muhtaç çocuklar denmektedir. Korunmaya muhtaç çocuklar, birçok sorunla karşı karşıya olduklarından ülkemiz çocukları arasında ayrıca ele alınması gereken bir grubu oluştururlar.Korunmaya muhtaç çocuklar, Peygamber Efendimizin döneminden günümüze kadar gerek toplum gerekse devlet tarafından farklı yöntem ve şartlarda himaye altına alınmış, ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.Biz, bu çalışmada korunmaya muhtaç çocukların göz ardı edilen veya tam anlamıyla karşılanamayan manevi ihtiyaçlarına cevap olması açısından din eğitiminin önemini ele alıyoruz.Araştırmalarımız neticesinde korunmaya muhtaç çocuklarda görülebilen birçok psiko-sosyal soruna ulaştık. Yaşam şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan gelişim geriliği, insan ilişkilerinde bozukluk, kimlik karmaşası, güvensizlik, korku ve kaygı halleri, geleceğe dair ümitsizlik, düşük öz saygı düzeyi, karamsarlık, dışlanmışlık hissi, suçlu davranışlar, olumsuz alışkanlıklar, iç çatışma, ruhsal uyumsuzluk ve depresyon en sık görülen durumlardır.Din, insanın sevme, sevilme, güvenme, sığınma, bağlanma, değer görme gibi insani istek ve ihtiyaçlarını tatmin eder. Dinini öğrenen ve yaşayan insan ruhsal açıdan daha sağlıklı ve güçlüdür. Bu nedenle yaşadığı olaylar karşısında yılmaz, olumsuz hal ve davranışlara girmez. Bu açıdan bakıldığında hayatın olumsuzluklarıyla erken yaşta karşılaşmış olan korunmaya muhtaç çocuklara din eğitimi verilmesi ciddi bir gerekliliktir. Çalışmamız sistemli ve devamlı bir din eğitiminin korunmaya muhtaç çocukların sahip oldukları olumsuz koşullardan veya yaşamış oldukları özel durumlardan kaynaklanan sorunlarının iyileştirilmesinde büyük bir rol oynayacağını ortaya koymayı amaçlıyor.Korunmaya muhtaç çocuklara iman esasları öğretildiği takdirde ruhsal açıdan huzurlu ve davranışlarında daha kontrollü olacaklardır. İnançlarını ibadetlere dönüştürmeyi öğrendiklerinde ise dinin onlara aşıladığı tüm güzel duygu ve düşünceleri kişilik haline getirmiş olacaklardır. Bu da onların hayatlarındaki olumsuzlukların etkilerinden kurtulmalarını ve sağlıklı bireyler olmalarını sağlayacaktır.Anahtar Kelimeler: Korunmaya muhtaç çocuk, sorun, din, din eğitimi, iman eğitimi, ibadet eğitimi.
The Religion İslam figures the child as a candidate creature holding the flag of humanity and gives precision on his education and care. According to our religion, the child?s education and care is provided by his father and mother when this is not available the government takes the responssibility. In our country the children mentioned above (childrens in need of protection) whose protection and growth are governmentally held, is done with the well-defined law by Republic of Turkey Ministry of Family and Social Policies. The children under responsibility of the government is named as `?The Childrens in Need of Protection??. Childrens in need of protection encounter with many problems so that in our country this issue should be considered as a separate group.The childrens in need of protection whose guidance and needs are fulfilled by different methods since our Prophet?s era to nowadays either by publics or governments.The ignored or accordingly unmet moral needs of the childrens in need of protection are considered in aspect of the religion education that brings up solution, is handled by this Study.However we have reached many psycho-social problems at the end of our investigations. The most seen problems are as followed; growth retardation due to life standarts, distortion in human affairs/relations, identity confusion, insecurity, fear and anxiety states, hopelessness about the future, low levels of self esteem, pessimism, feel of exclusion, guilty behaviors, unfavaorable habits, inward fight, spiritual incompatibility and depression.Religion gratifies the human wishes and needs such as love, to be loved, trust, shelter, binding and appreciate. The humanbeing who learns and experiences his religion is more healthy on mental and strong. Moreover he is undaunted against the bad events, he never behaves or acts inconveniently. In fact that the childrens in need of protection come across bad events of life early ages so it is a must to provide religion education to those children. Our Study aims to show that systematic and continuous religion education play a big role to find solutions for the problems arising because of negative circumstances or experiencing speccial situations those the children in need of protection coming across.When the children in need of protection are taught of belief basics they will be peaceful spiritually and will be more controlled with their behaviors. Whether they learn to turn their believes to prayers the pleasant sensation and ideas inspired them by religion will be their personality. Thus they will be freed of the negative effects of their lives and become trustworthy persons.Keywords: The children in need of protection, problem, religion, religion education, belief education, prayers education.