Tez No İndirme Tez Künye Durumu
361548
Acil servislerde çalışan hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin tutumları / The attitudes of nurses working for the department of emergency towards patient safety
Yazar:HANİFE BALIK
Danışman: DOÇ. DR. HÜLYA KAYA
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelikte Öğretim Ana Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Güvenlik = Security ; Hasta güvenliği = Patient safety ; Hemşireler = Nurses ; Hemşirelik = Nursing ; Hemşirelik araştırmaları = Nursing research ; Tutumlar = Attitudes
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
103 s.
Çalışma, acil servis hemşirelerinin hasta güvenliğine ilişkin tutumlarını değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı türde gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini, İstanbul İli Kamu Hastaneler Birliği'ne bağlı tüm branşlarda hizmet veren genel eğitim araştırma hastanelerinde (12 hastane) çalışan hemşireler, örneklem grubunu ise bu hastanelerin acil servislerinde çalışan toplam 189 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri, "Bilgi Formu" ve "Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği" ile toplandı. Veriler, SPSS 15.0 paket programı ile analiz edildi ve verilerin değerlendirilmesinde psikometrik analizler (iç tutarlık katsayısı), tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma), parametrik (t-testi, One Way ANOVA) ve parametrik olmayan (Chi Square, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U) karşılaştırma istatistikleri kullanılırken, çoklu karşılaştırmalarda ileri analiz yöntemi olarak Tukey HSD testinden yararlanılarak veriler analiz edildi. Hemşireler Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği'nde 133,12±23,56 puan ve ölçeğin alt boyutlarından; iş doyumu alt boyutundan 36,67±9,02 puan, ekip çalışması alt boyutundan 31,71±67 puan, güvenlik iklimi alt boyutundan 13,51±3,48 puan, yönetim anlayışı alt boyutundan 18,76±5,47 puan, stresi tanımlama alt boyutundan 15,80±3,84 puan ve çalışma koşulları alt boyutundan da 16,67±4,01 puan aldıkları saptandı. Hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin orta düzeyde olumlu tutuma sahip olduğu saptandı. Hemşirelerin hasta güvenliğine ilişlin tutumlarının; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, hemşire olarak çalışma süresi, acil serviste çalışma süresine göre hasta güvenliği tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olmadığı fakat yaş grupları arasında hasta güvenliği tutum ölçeğinin stresi tanımlama alt boyutunda gruplar arasında anlamlı fark olduğu saptandı. Acil bakım hemşiresi sertifikası olma durumu, hasta güvenliği konusunda eğitim alma durumu, kalite konusunda eğitim alma durumu, hastanenin ve acil servisin kalite belgesi olma durumu arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı. Sonuçlar, hemşirelerin hasta güvenliğine ilişkin tutumlarının geliştirilmesi gerektiğini gösterdi. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, acil servis, hasta güvenliği, güvenlik kültürü, tutum.
Thisdescriptiveresearchwasplannedtoassesstheattitudes of nursesworkingforthedepartment of Emergency. Theresearchcomprisednursesworkingfordifferentresearchandtraninghospitalswhichhave a connectionwiththeIstanbulProvincialStateHospitalsand in terms of samplinggrouptherewere 189 nursesworkingforthesehospitals. " Information Form" and " PatientSafetyAttitudeScale" wereusedfordatacollection. The data wereanalyzedvia SPSS 15.0 packetprogrammeandthenthepsychometricanalysises, descriptivestatistics, comparison of parametricandnonparametricstatisticswereusedfor data evaluation.Inadditiontothis, an advancedanalysismethodcalledTukey HSD wasusedformultiplecomparisons. Nurses in Patient Safety Attitudes Questionnaire subscales of the scale of 133.12 ± 23.56 points; sub-dimensions of job satisfaction score of 36.67 ± 9.02, 31.71 ± 67 points from the sub teamwork, safety climate subscale score from 13.51 ± 3.48, 18.76 ± 5.47 points from the sub management approach, 15.80 ± 3.84 points lower than the size of defining stress and working conditions in the sub-dimension scores were found to be 16.67 ± 4.01. The medium-level nurses to patient safety was found to have a positive attitude. Therewerenosignificantdifferenceamongtheage, gender, level of education, working time, patientsecurityattitudescore of nurses statistically but it wasfactthattherewere diversitiesamongagegroups how tobeingidentified of stresssubscalebyPatient Security AttitudeScale. Itwasidentifiedthattherewerenocrucialdifferencesamongtakingthecertificate of emergencycarenurse, havingeducationaboutpatientsecurityandtakingthecertificate of qualityforhospitalsand Emergency Service. Results of nursestopatientsafetyshowedthatattitudesneedto be developed. KeyWords: Nursing, emergencydepartment, patientsafety, culture of safety, attitude.