Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119319 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Hybrid stress finite element for stability analysis of composite plates and shells / Kompozit plak ve kabukların hibrid sonlu elemanlar ile elastik stabilite analizi
Yazar:CEM TÜFEKCİ
Danışman: PROF.DR. SÜHA ORAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:Burkulma (fen) = Buckling ; Esnek denge = Elastic stability ; Gerilme = Stress ; Kompozit levhalar = Composite plates ; Sonlu elemanlar yöntemi = Finite element method
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
83 s.
oz KOMPOZIT PLAK VE KABUKLARIN HİBRİD SONLU ELEMANLAR İLE ELASTİK STABİLİTE ANALİZİ Tüfekçi, Cem Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Süha Oral Eylül 2002, 83 Sayfa Bu tezde kompozit plak ve kabukların elastik stabilite analizi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonlu eleman olarak, üç düğüm noktalı üçgen eleman kulanılmıştır. Bu sonlu eleman her düğüm noktasında altı serbestlik derecesi olacak şekilde formüle edilmiştir, bu formulasyon temel olarak hibrit gerilme formulasyonuna dayalı olarak geliştirilmiş ve Mindlin teorisi kullanılmıştır. Bu teorinin kullanılmasındaki temel amaç; kompozit eleman ve yapıların tasarlanmasında önemli bir yeri olan kesme gerilimlerini hesaba katmaktır. Formulasyon sonucunda ortaya çıkan özdeğer probleminin çözümünde, ters iterasyon yöntemi kullanılmış ve elde edilen en küçük özdeğere göre kritik burkulma yükleri hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Elastik Stabilite, Burkulma, Ortotropik Plak ve Kabuk, Hibrit Gerilme, Mindlin Teorisi, Birinci Derece Kesme Deformasyonu Teorisi, Üç Düğüm Noktalı Üçgen Kabuk Elemanı, Sonlu Elemanlar Metodu. Tt^%5rJ2!2Z>
ABSTRACT A HYBRID STRESS FINITE ELEMENT FOR STABILITY ANALYSIS OF COMPOSITE PLATES AND SHELLS Tüfekçi, Cem M.S., Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Süha Oral September 2002, 83 Pages In this thesis, elastic stability analysis of composite plate and shell is performed by using finite element method. The three-node triangular element that has six degrees of freedom at each node including the drilling degree of freedom is used. The formulation is based on hybrid stress formulation, Mindlin plate theory is used to account for the shear deformation effect, because of its importance in laminated composites. The inverse iteration method is applied to solve the buckling problem that is an eigenvalue problem and the minimum eigenvalue is obtained that is corresponding to critical buckling load. Keywords: Elastic stability, Buckling, Orthotropic Plate and Shell, Hybrid stress, Mindlin plate, First-order shear deformation theory, Three-node triangular shell element, Finite element method. m