Tez No İndirme Tez Künye Durumu
262664
4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Türk İş Hukuku'nda fazla çalışma / Overwork Term In The Framework Of Turkish Labour Law No. 4857
Yazar:İSMAİL SİNAN GÖKÇEK
Danışman: PROF. DR. ÖMER EKMEKÇİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Fazla çalışma = Overtime ; Kanunlar 4857 sayılı = Laws 4857 numbered ; Kanunlar = Laws ; Çalışma = Work ; Çalışma saatleri = Working times ; İş Kanunu = Labour Law
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
170 s.
Araştırmamızın konusu 4857 sayılı İş Kanunu'na göre Fazla Çalışma'dır. Bir hukuk incelemesi olan çalışmamızda, 4857 sayılı İş Kanununun 41. ve diğer ilgili maddeleri uyarınca fazla çalışma, öğretideki tartışmalar, yargı kararları eşliğinde incelenmeye çalışılmıştır. Üretimin arttırılması, üretim faaliyetlerindeki aksamaların önlenmesi, işletme ve toplumun bazı acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla normal iş süreleri üzerinde yapılan çalışmalar, fazla çalışma olarak tanımlanmaktadır.İncelemeye çalıştığımız fazla çalışma, iş süresi, ücretler, üretimin arttırılması, milli gelirin yükseltilmesi ve paylaşılması gibi, ekonomik ve toplumsal sorunların düğüm noktasında yer alan bir konudur. Fazla çalışmaya ilişkin sorunların çözümünde ulaşılan sonuç, yasal ve anayasal ilkelere uygun düşmelidir.Fazla çalışma, işçiye ek kazanç sağlarken sağlığı ve sosyal yaşamı üzerinde birtakım olumsuzluklara neden olabilmektedir. Çalışma hayatında amaç, işçinin hayatını kazanmak için fazla çalışmak zorunda kalmamasını, uygun miktarda ücreti almasını sağlayabilmek olmalıdır. Ekonomik gelişmesini tamamlamış ülkelerde, yeni istihdam alanları yaratabilmek için çalışma süreleri oldukça kısaltılmış, haftalık çalışma süresinin azaltılması, gittikçe daha çok kabul gören bir uygulama haline dönüşmüştür.Altı bölümden oluşan çalışmamızda, fazla çalışmanın tarihsel gelişimi, fazla çalışma mevzuatı, fazla çalışmanın saptanması, fazla çalışma türleri, fazla çalışmanın ispatı, fazla çalışmanın karşılığı, fazla çalışmanın sınır ve yasakları yer almaktadır.
This study basically discusses overwork term in accordance with the Labour Law no. 4857. As a legal study, this masters thesis focus on overwork in compliance with 41. article and other articles of Labour Law, discipline arguments and judgement decisions. Prolongation of the daily legal working hour, due to increase of the production, prevent to setbacks on the production, urgent necessities of the company or the society, defined as overwork term on legal literature.Overwork is on the basic point of the economical and social terms like working hour, salary, increase and share of the production, The result of the problems about overwork must collocate with legal and constitutional principles.Worker can get extra salaries through the overwork, on the other hand on his health condition and social life he may confront with some negations. The purpose of working life must be to provide the optimum salary to the worker without overworking. Working hours were curtailed in the countries that had completed their economical development to have new areas of employment. To curtail the weekly working hours is becoming a common practice in the developed countries by the time.Study is composed of six main chapters. The historical development and overwork legislation take place in the first chapter. In the second and third chapters determination of the overwork and types of overwork are explained. The fourth and fifth chapters are about proving and payment of overwork. In the last chapter overwork limits and prohibitions are discussed.