Tez No İndirme Tez Künye Durumu
326681
An econometric model of future prices and storage relationship in the natural gas market / Doğal gaz piyasasında gelecekteki fiyatlar ve depolamaya ilişkin bir ekonometrik model
Yazar:TOLGA YAKAN
Danışman: DOÇ. DR. SENCER ECER
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Depolama = Storage ; Doğal gaz = Natural gas ; Doğal gaz dağıtım piyasası = Natural gas distribution market ; Ekonometrik analiz = Econometric analysis ; Fiyat = Price ; Fiyat hareketi = Price movement ; Spekülasyon = Speculation
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
65 s.
Tez kapsamında, gelecekteki doğal gaz fiyatları ile bu günkü spot fiyatlar arasındaki fark `Depolama Teori'si ışığında ekonometrik olarak modellenmiştir. Bu çerçevede fiyat farkı, depolama maliyeti, nominal faizler, risk primi ve depolama kazancının bir fonksiyonu olarak oluşturulmuştur. Literatürdeki ekonometrik kestirimlerden farklı olarak; temel model içerisindeki risk primi ve depolama kazancı ayrı modeller ile tahmin edilmeye çalışılmış, ayrıca depolama teorisinin gerektirdiği tüm değişkenler model içerisinde yer almıştır. Depolama kazancı, fiyat şokları, fiyat dalgalanmaları ve depolama miktarının şokları ile temsil edilmiştir. Depolama kazancı modeli bağlamında, depolama miktarındaki değişimlerin etkisi depolama kazancının modellenmesinde düşünülen depolama miktarının şokları üzerinden okunmaya çalışılmıştır. Model kestirimine bağlı olarak ortaya çıkan bulgular `Depolama Teori'sinin tahminlerini doğrulamakta; aynı zamanda gelecekteki fiyatları tahmin edebilecek katsayılar sunmaktadır. Özelde ise, gelecekteki ile bugünkü fiyatlar arasındaki fark depolama kapasitesini temsil eden depolama şokları değişkeni ile artmaktadır. Bu sonuç özellikle çok yüksek depolama kapasitesi olan durumlarda spekülatif davranışlar olabileceğine işaret etmektedir.
This thesis builds up an empirical model of future prices based the Theory of Storage. As one of the most complete models in the literature, the difference between future and current spot prices are a function of interest rates, risk premium, storage cost, and the convenience yield. Furthermore, the variable risk premium is separately estimated and the variable convenience yield is proxied using three different price and storage related variables. In particular, convenience yield depends on price shocks, volatility, and storage shocks, which proxy storage capacities. Remarkably, main findings confirm each prediction of the Theory of Storage and provide us with coefficients that enable to forecast future prices. In particular, the difference between future and current spot prices increases with shocks to storage, which proxy storage capacity. This result suggests some speculative behavior especially with too high levels of storage.