Tez No İndirme Tez Künye Durumu
567006
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mekanik Laboratuvarı'nın iş sağlığı ve güvenliği açısından risk analizi ve değerlendirmesi / Risk analysis and assessment of occupational health and safety in the Mechanical Laboratory of Izmir University of Economics
Yazar:EZGİ DENİZ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ KAAN KURTEL
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı / İş Güvenliği ve Sağlığı Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Kazalar = Accidents ; Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
173 s.
Üniversitelerin makine mühendisliği mekanik laboratuvarları, iş sağlığı ve güvenliği açısından çeşitli tehlikeleri barındırmaktadır ve Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 verilerine göre en çok iş kazası yaşanan faaliyete sahip laboratuvar kategorisindedir. Bu tehlikeler, özellikle öğrenciler için daha büyük risk arz etmektedir. Bu riskleri belirlemek ve azaltmak, güvenli bir laboratuvar ortamı için gereklidir. Bu tezde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından kullanılan Makine ve Takım Tezgâhları Laboratuvarının, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Söz konusu laboratuvarın mevcut durumu incelenmiş, riskler belirlenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde yapılan bu çalışmanın yöntemi, tüm mühendislik laboratuvarlarında etkin olarak uygulanabilecektir. Tezde, benzer risklere sahip laboratuvarlarda kullanılabilecek örnek bir çözüm sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Makine mühendisliği, mekanik laboratuvarı, risk analizi, risk değerlendirme.
University mechanical engineering mechanics laboratories present various occupational health and safety hazards, and according to Social Security Institution (2016), this category of laboratory has the highest number of occupational accidents. These hazards present a significant risk, especially for students. Identifying and reducing these risks is crucial in creating a safe laboratory environment. This thesis provides an analysis and evaluation of the Machine and Machine Tools Laboratory at the Mechanical Engineering Department of Engineering Faculty of Izmir University of Economics in terms of occupational health and safety. The current conditions in the laboratory were examined, risks were determined and solutions were proposed. This method, conducted at the Izmir University of Economics, can be effectively applied in all engineering laboratories. The thesis contains a sample solution that can be used in laboratories exposed to similar risks. Keywords: Mechanical engineering, mechanical laboratory, risk analysis, risk assessment.