Tez No İndirme Tez Künye Durumu
564509
4.ve 8.sınıf öğrencilerinin TIMSS 2015 matematik başarısını yordayan değişkenlerin belirlenmesi / Determination of predictive variables of 4th and 8th grade students' on TIMSS 2015 mathematics achievement
Yazar:ONUR KOÇ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN KOĞAR
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Matematik = Mathematics ; Matematik başarısı = Mathematics achievement ; Matematik eğitimi = Mathematics education ; Uluslararası Matematik ve Fen Araştırmasında Eğilimler = Trends in International Mathematics and Science Study ; Ölçme-değerlendirme = Measurement and evaluation ; Öğrenci başarısı = Student achievement
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
69 s.
Bu çalışmada TIMSS 2015 Türkiye uygulamasına katılan dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını yordayan değişkenlerin yordama gücü incelenmiştir. Bu değişkenler öğrenci, okul ve sınıf özellikleri olmak üzere üç boyut altında toplanmıştır. Öğrenci özellikleri boyutundaki değişkenler matematiği sevme, matematiğe ilişkin özgüven, matematik öğretimi ile ilgili görüşler ve matematik değeri olarak ele alınmıştır. Okul özellikleri boyutundaki değişkenler okula aitlik, zorbalık ve okula devam olarak ele alınmıştır. Sınıf özellikleri boyutunda ise değişkenler bilgisayar aktiviteleri ve iş tatmini olarak alınmıştır. Matematik başarısı ile ilgili değişkenlerin incelendiği bu araştırmanın türü ilişkisel tarama modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu TIMSS 2015 Türkiye araştırmasına 4. sınıf seviyesinde katılan 6456 öğrenci; 8. sınıf seviyesinde katılan 6079 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler TIMSS 2015 matematik başarı testi, öğrenci ve öğretmen veri toplama araçları yardımıyla toplanmıştır. Çoklu doğrusal regresyon analizi ile değişkenlerin 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2015 matematik başarısını yordama düzeyi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenci özellikleri boyutunda dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarısının %27'sini matematiği sevme, matematiğe ilişkin özgüven ve matematik öğretimine ilişkin görüşler yordamaktadır. Matematiği sevme, matematiğe ilişkin özgüven, matematik öğretimine ilişkin görüşler ve matematik değeri değişkenleri sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısını açıklamakta yetersizdir. Okul özellikleri boyutunda dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik başarısının %17'sini okula aitlik, zorbalık ve okula devam değişkenleri açıklamaktadır. Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısını bu değişkenlerin yordama gücü çok düşüktür. Sınıf özelliklerinden bilgisayar aktiviteleri ve iş tatmini dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ile anlamı bir ilişki vermemektedir. Matematik başarısını en çok matematiğe ilişkin özgüven ve zorbalık değişkenleri açıklamaktadır.
In this study, predictive variables of mathematics achievement that the fourth and eighth grade students who participated TIMSS 2015 Turkey were examined. These variables are grouped in three dimensions as student, school and class characteristics. The variables in the dimension of student characteristics are liking of learning math, self-confidence in mathematics, opinions about mathematics and value of mathematics. The variables in the dimension of school characteristics are considered as belonging to the school and bullying. In the class properties dimension, variables were taken as computer activities and job satisfaction. The type of this research, which examines the variables related to mathematics achievement, is the relational screening model. Turkey participated in the study group of the research TIMSS 2015 survey of 6456 students in the 4th grade level; 6079 students participated in the 8th grade. The data were collected through the TIMSS 2015 mathematics achievement test, student questionnaire, and teacher questionnaire. Multiple linear regression analysis was used to investigate the predictive level of variables in the 4th and 8th grade students' TIMSS 2015 mathematics achievement.. According to the results of the research, in the dimension of student characteristics 27% of the mathematics achievement of fourth grade students' explains about liking of learning math, self-confidence in mathematics, opinions about mathematics. These variables are insufficient to explain mathematics achievement of eighth grade students. In the dimension of school characteristics 17% of the mathematics achievement of the fourth grade students' explains the school belonging, bullying and school attendance variables. The predictive power of eighth grade students mathematics achievement of this variables is very low.. Class activities: computer activities and job satisfaction do not explain the mathematics achievement of fourth and eighth grades students. The mathematics achievement is mostly explained by the self-confidence and bullying variables of mathematics.