Tez No İndirme Tez Künye Durumu
198484
107Ag çekirdeğinde enerji düzey ömürlerinin ölçülmesi / Energy level lifetimes measurement in 107Ag nucleus
Yazar:İFFET ÖZGÜR
Danışman: PROF. DR. NİZAMETTİN ERDURAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:Düzey ömrü = Level lifetime
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
57 s.
Bu çalışmada, 98Mo(12C,p2n) füzyon buharlaşma reaksiyonu yoluyla elde edilen 107Agçekirdeği incelenmiştir. Kalınlığı 0.5 mg/cm2 olan 98Mo hedefi bombardıman eden 60MeV enerjili 12C hüzmesi Amerika Birleşik Devletleri, Yale Üniversitesi, WrightNükleer Yapı Laboratuarında, ESTU TANDEM hızlandırıcısı ile elde edilmiştir. Gamaışınlarını dedekte etmek için SPEEDY spektrometresi kullanılmıştır ve olay-olay verilerdepolanmıştır. Daha sonra veriler farklı açılardaki dedektörler ve 10 farklı hedef-durdurucu uzaklığı için sort edilmiştir. γ-γ eşzamanlı matrisler oluşturulmuş ve analizedilmiştir.γ ışını geçişlerinin Doppler kayma bileşenleri hesaplanmış ve belirlenen toplamizdüşüm spektrumlarında γ-γ eşzamanlı matrisleri gate etmek için kullanılmıştır.İlgilenilen seviyelerin ömürleri Geri Tepme-Uzaklık Metodu (RDM) ile belirlenmiştir.2441 keV enerjili ve 17/2- spin ve pariteli seviyenin ömrünü belirlemek için 131.1 keVenerjili geçişinin Doppler kayması bileşenlerine gate konulmuş ve düzey ömrü 4.0 ± 1.2ps olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan düzey enerjisi 2542 keV ve 19/2- spin-pariteyesahip seviyenin ömrünü belirlemek için ise 205.0 kev enerjili geçişin Doppler kaymasıbileşenlerine gate konulmuş ve düzey ömrü 3.2 ± 3.0 ps olarak belirlenmiştir.
In this study, 107Ag nucleus was populated via the 98Mo(12C,p2n) fusion-evaporationreaction was investigated. The 12C beam with 60 MeV energy bombarding the 0.5mg/cm2 thick Mo98 target was provided by ESTU TANDEM accelerator in the WrightNuclear Structure Laboratory, Yale University, USA. The SPEEDY spectrometer wasused to dedect γ-rays and the event-by-event data were collected. The data were thensorted for the different angles combinations and the ten different target-stopperdistances. γ-γ coincidence matrices were constructed and analysed.Doppler shifted components of γ-ray transitions were calculated and identified in totalprojection spectra were then used for gating the γ-γ coincidence matrices. The lifetimesof the levels of interest were determined by The Recoil-Distance Method (RDM).Inorder to measure the lifetime of the level with 2441 keV energy and 17/2- spin andparity, Doppler shifted components of 131.1 keV transition was used for gating and thelifetime were determined as 4.0 (1.2) ps. Also for measuring the lifetime of the level of2542 keV energy and 19/2- spin and and parity, Doppler shifted components of 205.0keV transition was used for gating and the lifetime were determined as 3.2 (3.0) ps .