Tez No İndirme Tez Künye Durumu
271629
Alt abdominal cerrahi geçiren pediyatrik hastalarda kas gevşeticisiz havayolu sağlanmasında 3 farklı yöntemin karşılaştırılması: Kaflı ve kafsız endotrakeal tüp ve proseal LMA / Comparison of 3 different methods in providing airway without muscle relaxant in pediatrics patients underwent lower abdominal surgery: Cuffed and uncuffed endotracheal tube and proseal lma (Laringeal mask airway)
Yazar:EYYÜP SABRİ ÖZDEN
Danışman: PROF. DR. NESLİHAN ALKIŞ
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Konu:Anestezi ve Reanimasyon = Anesthesiology and Reanimation
Dizin:Cerrahi = Surgery ; Cerrahi-abdominal = Surgery-abdominal ; Entübasyon = Intubation ; Entübasyon-intratrakeal = Intubation-intratracheal ; Komplikasyonlar = Complications ; Laringeal maskeler = Laryngeal masks ; Solunum = Respiration ; Solunum sistemi = Respiratory system ; Trakea = Trachea ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2010
89 s.
Günümüzde pediyatrik hastaların havayolu idamesinde kaflı, kafsız endotrakeal tüp (ETT) ve Proseal LMA (PLMA) yaygın kullanılmaktadır. Bu çalışmada 3 farklı yöntemi havayolu güvenliği, gastrik insuflasyon ve ekstübasyon sonrası havayolu komplikasyonları açısından karşılaştırmayı amaçladık. Biz PLMA'nın endotrakeal tüplere alternatif havayolu güvenliği sağlayacağı ve havayolu komplikasyonlarının daha az görüleceği hipotezinden yola çıkarak bu çalışmayı gerçekleştirdik.Çalışma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve ebeveyn izni alındıktan sonra elektif alt abdominal cerrahi (hipospadias, inmemiş testis, inguinal herni) planlanan ASA I-II, 1?24 ay arası toplam 120 pediyatrik hastada gerçekleştirildi. Hastalar kapalı zarf yöntemiyle 1. Grup PLMA (Grup:P)(n=40), 2. Grup kaflı ETT (Grup:KT)(n=40) ve 3. Grup kafsız ETT (Grup:KST)(n=40) olacak şekilde randomize edildi. Rutin monitörizasyondan sonra sevofluran inhalasyonuyla bilinç kaybını takiben damaryolu açılarak ketamin 0,5 mg/kg, propofol 3 mg/kg ve remifentanil 1 µg/kg uygulandı. LMA ve tüp boyutu seçiminde Broselow?Luten sınıflaması kullanıldı. Entübasyon kalite skorlaması, entübasyon veya LMA deneme sayısı kaydedildi. Anestezi idamesinde sevofluran kullanıldı. Gastrik insuflasyonun tespiti için epigastrium steteskopla dinlenip nazogastrik sonda takıldı. Hastanın ilk 10 soluk alış-verişinde inspiryum ve ekspiryum hacimleri arasındaki fark olan kaçak volüm ve bu kaçak volümün inspiryum hacmine oranı olan kaçak fraksiyonu kaydedildi. Hastalar ekstübasyon sonrası postoperatif 1.saate kadar laringospazm, stridor ve krup gibi komplikasyonların gelişimi açısından takip edildi.
Today cuffed and uncuffed endotracheal tube (ETT) and Proseal LMA (Laringeal Mask Airway) (PLMA) are used commonly in the airway maintenance of pediatric patients. In this study, we intended to compare 3 different methods in terms of airway complications after extubation, gastric insufflations and airway safety. We carried out this study by utilizing from this hypothesis that PLMA provides alternative airway safety for endotracheal tubes and hence a decrease is to be seen in airway complications.This study was performed in ASA I-II, between 1-24 months total 120 patients who was planned elective lower abdominal surgery (hypospadias, undescended testis, inguinal hernia) after the consent of Ankara University Medicine Faculty Ethics Committee and parents. Patients were randomized by sealed tender method as follows 1th Group PLMA (Group:P) (n=40), 2nd Group cuffed ETT (Group:KT) (n=40) and 3rd Group ETT without cuff (Group: KST) (n=40). After routine monitorization, through sevoflurane inhalation 0,5 mg/kg ketamine, 3 mg/kg propofol and 1 µg/kg remifentanil were applied by vascular access following loss of consciousness. Broselow-Luten classification was used in selection of LMA and tube size. Intubation quality scoring, intubation and LMA trial score were recorded. In maintenance of anesthesia, sevoflurane was used. For detection of gastric insufflation, after epigastrium listened by stethoscope and then nasogastric catheter was placed. Leak volume which is a difference between the inspiration and expiration volumes in the first 10 breathing and leak fraction which is the proportion of leak volume to the inspiration volume were recorded. After extubation, patients were observed in terms of the development of complications such as laryngospasm, stridor and croup up to 1 hour postoperatively.