Tez No İndirme Tez Künye Durumu
464782 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır.Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına üniversite kütüphaneniz aracılığı ile (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Şizofreni hastalarında dna hasarı ve oksitatif stres: karşılaştırmalı bir çalışma / Dna damage and oxidative stress in patients with schizophrenia: a comparative study
Yazar:HASAN MAYDA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ERMAN BAĞCIOĞLU
Yer Bilgisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Psikiyatri = Psychiatry
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2014
90 s.
Amaç: Comet assay yöntemi ile şizofrenin patogenezinde DNA hasarının etkisinin var olup olmadığını araştırmak ve olası DNA hasarı ve oksitatif stres ilişkisini açığa çıkarmaktır. Yöntem: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğine ayaktan başvuran ya da yatarak tedavi gören 31 şizofreni hastası ve 36 sağlıklı kontrol bu çalışmaya alındı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı'nda hazır kit ile Total Antioksidan Kapasite (TAK), Total Oksidan Seviyesi (TOS), Oksidatif Stres İndeksi (OSİ) ölçümü ve comet assay yöntemiyle de DNA hasar analizi yapıldı. Bulgular: Şizofreni hastalarında DNA hasarı, TOS ve OSİ skorları kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu. TAK skoru ise şizofreni ve kontrol grubundan anlamlı olarak farklı değildi. Hasta gurubunda PANNS toplam puanı ile DNA hasar skoru arasında pozitif korelasyon, DNA hasar skoru ile TOS ve OSI arasında pozitif korelasyon vardı. Sonuç: Çalışmamızın sonucu oksidatif stres ve DNA hasarın şizofrenin etyopatogenezinde yer aldığını gösteren önceki çalışmaları desteklemektedir. DNA hasarı hastalık şiddetiyle ilişkilidir ve DNA hasarının oluşmasında oksitatif stresin rolü olabilir. Anahtar kelimeler: Şizofreni, oksidatif stres, DNA hasarı, comet assay
Objective: To investigate whether has effect of DNA damage in the pathogenesis of schizophrenia or not, by using Comet assay method (procedure) and to reveal the possible relationship between DNA damage and oxidative stress. Materials and Method: 31 patients with schizophrenia who admitted to an outpatient or inpatient treatment in the Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Psychiatry Clinic and 36 healthy patients were included in this study. In the Afyon Kocatepe University Molecular Biology Department Laboratory, total antioxidant capacity (TAC), total oxidant status (TOS) and oxidative stress index (OSI) measurement was performed by ready-kit method and DNA damage analysis was performed by Comet Assay method. Results: DNA damage, TOS and OSI scores were found a higher in patients with schizophrenia than the control group. There was no statistically significant difference in TAC score between patient and control groups. There was a positive correlation between the total PANSS score and DNA damage score. There was positive correlation between DNA damage score and TOS score, OSI score. Conclusions: Our study supports previous studies that oxidative stress and DNA damage is involved in pathogenesis of schizophrenia. DNA damage is associated with disease severity and oxidative stress may play important role in the formation of DNA damage. Keywords; Schizophrenia, Oxidative stress, DNA damage, Comet Assay