Tez No İndirme Tez Künye Durumu
573679
Children's participation and biophilic design in preschool learning environments / Okul öncesi öğrenme ortamlarında çocukların katılımı ve biyofilik tasarımı
Yazar:GÜLFEM ERGÜNEŞ KÜTÜK
Danışman: PROF. DR. DENİZ HASIRCI İNCEOĞLU
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı / İç Mimarlık Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration
Dizin:Biofilik tasarım = Biophilic design ; Eğitim ortamı = Educational environment ; Katılımcı sanat = Participatory art ; Katılımcı yaklaşım = Participation approach ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi hedeflerine dönük izleyici değerlendirme aracı = Formative evaluation and teaching aids for preschool objectives ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Tasarım = Design
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
190 s.
Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan 2-6 yaş grubu çocuklara, tasarım sürecinde merkezi bir rol vererek, katılımcı tasarımda biyofilya merkezli okul öncesi eğitim sınıf tasarım önerisi oluşturmaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise son yıllarda Dünya'da ve Türkiye'de gittikçe gelişen biyofilik tasarımın eğitim alanlarındaki yerini irdelemek, çocukların doğa ile olan bağlantısına bakmak ve tasarım önerisi sunulacak okul öncesi sınıf modelinde katılımcı sürecin oluşumuna katkı sağlamaktır. Bu düşünceden hareket ile İzmir'de yer alan Bademler Köyü Montessori Koleji'nde on öğrenciden oluşan bir durum çalışması gerçekleştirilmiştir. On çocuğun katılımcı oldukları çalıştayda gözlem, görüşme ve anket uygulaması yapılmıştır. Gerçekleştirilen durum çalışması sayesinde, biyofilik katılımcı yaklaşım ile tasarımın merkezi olan öğrencilerin görüşleri ve MEB yönetmeliği dikkate alınarak biyofilik katılımcı yaklaşım modeli sunulmuştur. Aynı zamanda çıkan sonuçlar doğrultusunda okul öncesi öğrenme ortamlarına yönelik tasarım önerileri verilmiştir.
The aim of this study is to create a biophilia-based preschool education class design proposal in participatory design by giving a central role to the design process for children aged 2-6 who are educated in pre-school education institutions. Another aim of the study was to examine the place in recent years in the field of education progressively biophilic design in the world and Turkey, to look at the connection of children with nature and to contribute to the formation of the participatory process in the preschool class model that will be offered a design proposal. From this point of view, a case study of ten children was carried out at Montessori College in Bademler Village in İzmir. In the workshop where ten children participated, observations, interviews and questionnaires were applied. Through to the case study, biophilic participatory approach model is presented considering the opinions of the students who are the center of design with the biophilic participatory approach and the MNE regulations. At the same time, design proposals for preschool learning environments were given in line with the results.