Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116308
The impact of consumer culture on housing: A case study on housing architecture in Turkey in the post-1980 S / Tüketim kültürünün konut üzerinde etkisi: 1980 sonrası Türkiye'de konut mimarlığı üzerine bir çalışma
Yazar:AHMET SİNAN KINIKOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. C. ABDİ GÜZER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:Konut = Dwelling house ; Konut mimarisi = Housing architecture ; Postmodernizm = Postmodernism ; Tüketim alışkanlıkları = Consumption habits
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
112 s.
Mimarlığın en çok deneyimlenilen biçimi olarak konut, mimarlık kültürüyle tüketim kültürünün etkileşimini temsil etmektedir. Ekonomi, politika ve kullanıcı talepleri mimarlığı dönüştüren güçlerdir. Bu özelliğiyle mimarlık toplumsal oluşumlar ve kültürel yapıdaki dönüşümlerle doğrudan ilişkilidir. 1980 sonrası Türkiye'de mimarlık, mimarinin modem geleneğinden çoğulcu ve popüler dil arayışına dayanan radikal bir kopuşu sergilemektedir. Çağdaş kültürel bağlam ise bu kopuşun arkasındaki ana güçtür. Öte yandan, böyle bir mimari eğilim, kaçınılmaz olarak, tüketim kültürünün kendisinin meşrulaştırıldığı bir zemin oluşturmuştur.Bu bağlamda çalışmanın amacı tüketim kültürünün mimarlık üzerindeki dönüştürücü etkisini konut yoluyla anlamaktır. Anahtar Kelimeler: Tüketim Kültürü, Postmodernizm, Popüler Kültür, Konut vı
As the most experienced form of architecture, housing represent the interaction between architectural culture and consumer culture. Economy, politics and the demands of users are the forces that transform architecture. With this characteristic, architecture is directly related to social formations and transformations of cultural structure. After the 1980s architecture in Turkey represents a radical shift from the modern tradition of architecture that is based on the search for a pluralist and popular vocabulary. The contemporary cultural context is the major force behind this shift. On the other hand such an architectural tendency, inevitably, formed a legitimization ground for consumer culture itself. inWithin this context, the aim of the study is to understand the transformative role of consumer culture on architecture via housing examples. Key Words: Consumer Culture, Post-modernism, Popular Culture, Housing IV