Tez No İndirme Tez Künye Durumu
105083 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An Assesment of web-based training as a teaching and learning tool for personnel training in Turkish financial organizations / Bir öğretme ve öğrenme aracı olarak web-tabanlı eğitimin Türk finans kuruluşlarında personel eğitimindeki kullanımının değerlendirilmesi
Yazar:ECE ŞENER
Danışman: DOÇ.DR. ALİ YILDIRIM
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İşletme = Business Administration
Dizin:Bilgisayar destekli eğitim = Computer assisted education ; Eğitim = Education ; Finans kurumları = Financial institutions ; Finans sektörü = Financial sector ; Hizmet içi eğitim = In service training ; Personel eğitimi = Personnel education ; Web = Web ; Web tabanlı uygulamalar = Web based applications ; Öğrenme = Learning ; Öğretim = Teaching
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
152 s.
oz BİR ÖĞRETME VE ÖĞRENME ARACI OLARAK WEB-TABANLI EĞİTİMİN TÜRK FİNANS KURULUŞLARINDA PERSONEL EĞİTİMDEKİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Şener, Ece Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ali Yıldırım Aralık 2001, 152 sayfa Bu nitel çalışmanın amacı, bir öğretme ve öğrenme aracı olarak Web-tabanlı eğitimin (WTE) Türk finans kuruluşlannda personel eğitimindeki kullanımını, iş ortamında WTE almış olan personel ile WTE konusunda gerek akademik gerek uygulama çalışmalarında bulunmuş olan öğretim teknolojisi uzmanlarının bakış açılarından değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Reuters' da çalışan 22 personel ile çeşitli üniversiteler, kamu kuruluşları ve özel firmalarda görevli 12 öğretim teknolojisi uzmanından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, personele yönelik 12 soru, öğretim teknolojileri uzmanlarına yönelik olarak ise 7 soruyukapsayan, araştırmacı tarafından her iki grup için ayrı ayn geliştirilmiş olan iki görüşme formu aracılığıyla yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Toplanan veriler başlıca örüntüleri belirleme, kodlama ve kategorilere ayırma işlemlerini kapsayan "içerik analizi" tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda ortaya çıkan temalar şunlardır: personel eğitiminde WTE'nin kullanımına yol açan eğitim ihtiyaçları (sürekli eğitim ihtiyacı ve esnek zaman yönetimi gibi), WTE planlanırken dikkat edilmesi gereken etkenler (teknoloji ve içerik gibi), WTE'nin personel eğitiminde kullanımına ilişkin avantajları (içeriğin sürekli ve hızlı olarak güncellenmesi ile merkezi olmayan eğitim gibi) ve WTE'nin personel eğitiminde kullanımına ilişkin dezavantaj lan (teknik problemler ve sınırlılıklar ile zayıf öğretim tasarımlan gibi). Ayrıca, personel eğitiminde WTE'nin gelecekteki rolü ve yerine ilişkin bulgular, WTE'nin bir öğretim ve öğrenim aracı olarak Türk fînans kuruluşlarındaki personel eğitimlerinde kullanımın çok daha fazla yaygınlaşacağım da göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Hizmet-içi Eğitim, Uzaktan Öğrenme, Bilgisayar-Tabanlı Eğitim, Internet-Tabanlı Eğitim, Web-Tabanlı Eğitim. vı
ABSTRACT AN ASSESSMENT OF WEB-BASED TRAINING AS A TEACHING AND LEARNING TOOL FOR PERSONNEL TRAINING IN TURKISH FINANCIAL ORGANIZATIONS Şener, Ece M.S., Educational Sciences Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım December 2001, 152 pages The purpose of this qualitative study is to assess Web-based training (WBT) as a teaching and learning tool for personnel training in Turkish financial organizations from the views of employees who used WBT in their work environment and from the views of instructional technology specialists who were involved in WBT either through academic work or actual implementation. The sample of the study covers 34 interviewees consisting of 22 employees from Capital Market Board of Turkey (SPK) and Reuters and 12 instructional technology specialists from universities, governmental institutions and private companies. The data were gathered through interviews through two separate 111interview guides, one for the employees and one for the instructional technology specialists. 12 questions for the employees and seven questions for the instructional technology specialists were developed by the researcher. The data collected through interviews were subjected to content analysis through the process of identifying, coding, and categorising the themes in the data. The results were organized around the following themes: training needs that stimulate the use of WBT in personnel training (such as continuous need for training and flexible time management), the factors that should be considered in planning WBT (such as technology and content), strengths of WBT in personnel training (such as continuous and fast updating of content and decentralized training) and weaknesses of WBT in personnel training (such as technical problems and limitations and poor instructional designs). In addition, the results on the future role and place of WBT in personnel training indicated that the use of WBT will become more widespread as a teaching and learning tool for personnel training in Turkish financial organizations. Keywords: Training, Distance Learning, Computer-Based Training, Internet- Based Training, Web-Based Training. IV