Tez No İndirme Tez Künye Durumu
105147 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Practice of westernization through consumer culture: Case study on clothing patterns of students in METU / Tüketim kültürü özelinde bir batılılaşma pratiği: ODTÜ öğrencilerinin giyim kalıpları üzerine bir çalışma
Yazar:BARIŞ MÜCEN
Danışman: DOÇ.DR. SİBEL KALAYCIOĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Giyim Endüstrisi = Clothing Industry ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:Batılılaşma = Westernization ; Gençler = Youngs ; Giyim = Clothing ; Giyim kalıpları = Clothing patterns ; Kültür = Culture ; Orta Doğu Teknik Üniversitesi = Middle East Technical University ; Tüketim = Consumption ; Tüketim kültürü = Consumption culture ; Öğrenciler = Students ; Üniversite öğrencileri = University students
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
148 s.
oz TÜKETİM KÜLTÜRÜ ÖZELİNDE BİR BATILILAŞMA PRATİĞİ: ODTÜ ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM KALIPLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Mücen, Barış Yüksek Lisans, Sosyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu Ağustos 2001, 149 sayfa Bu tez, Türkiye'nin modernleşme sürecinde Batılı kültürlerle girdiği ilişki ve etkileşim sonucunda geçirdiği dönüşümü 1980 sonrası oluşan tarihi ve coğrafi koşullar çerçevesinde tartışmaktadır. Kaynağını Batılı dünyadan alan, ama dünyanın küresel ve hiyerarşik örgütlenmesi sürecinde birçok coğrafyada etkili olan tüketim kültürünün 1980 sonrası dönemdeki etkisi gözönüne alınarak, bu kültürel formun Türkiye'nin modernleşme sürecinin yukarıdan aşağı olan yönelişini değiştirmesi ve dolayısıyla Türkiye'nin kültürel yapısına olan etkisi incelenmiştir. vBuna göre, tüketim kültürü özelinde çalışılan Batılı kültürün, Türkiye'nin kültürel yapısını dışarıdan etkileyen yapay bir faktör değil, Türkiye'de yaşayan insanların onayı ve gündelik yaşam pratikleri ile yeniden anlamlandırılması ve kullanılması sonucu içeriden üretilerek Türkiye kültürünün doğal bir parçası olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, ODTÜ öğrencilerinin giyim kalıplan ve pratikleri incelenmiş ve bu yolla Batılı modern kültürün Türkiye'nin gündelik yaşam kalıplarında ne tür anlam kategorileri oluşturduğu ve bunların sosyal ilişkilerde ne şekillerde yeniden üretildiği gösterilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Batılılaşma, tüketim kültürü, gençlik, giyim. vı
ABSTRACT A PRACTICE OF WESTERNIZATION THROUGH CONSUMER CULTURE: A CASE STUDY ON CLOTHING PATTERNS OF STUDENTS IN METU Mücen, Barış M.S., Department of Sociology Supervisor: Assoc. Prof. Sibel Kalaycıoğlu August 2001, 149 pages This thesis discusses the cultural transformation of Turkey within the modernization process, as a consequence of the confrontation and interaction with Western forms of culture, by focusing on the contextual frame of 1980s. In this period, the impact of consumer culture -which gets its sources from the Western part of the world and which affects various geographies within the current global and hierarchical organization of world has increased. In this context, 'from the above' nature of modernization process and the cultural structure of Turkey are examined. Accordingly, the impact of the Western culture, studied particularly through the consumer iiiculture, is not simply an artificial external factor; instead, it is produced within the cultural field of Turkey and based on the consent and daily practices of people of Turkey. With this aim, in the case study the clothing patterns and practices of METU students are analyzed to display how the Western modern culture constitutes new meaning systems and how these meanings are reproduced in everyday social relations. Keywords: Westernization, consumer culture, youth, clothing. IV